Saturday

الله : مهربان یا سادیست ؟


خدا و سرگرمی هایش


یکی از غیر منطقی ترین حرفهای افراد مذهبی این است که وقتی فاجعه ای رخ میدهد میگویند " خدا دارد ما را آزمایش میکند!" هیچوقت به بی پایگی این حرف فکرکرده اید؟ هیچ فکرکرده اید چقدر این حرف عقل و قدرت خدارازیر سوال میبرد؟ خود را جای خدا بگذارید و ببینید اگر در آن قدرت و عظمت بودید این اعمال حقیرانه ای را که در قرآن و احادیث بیان شده انجام میدادید؟
چقدر این خدا باید سادیسم داشته باشد که مثلا بچه ای به شما بدهد و بعد آنرا بکشد !!! اسلامیون در این وضع حرف عجیب دیگری هم میزنند و آن اینست: " خدا خودش داد خودش هم گرفت! " آخر مگر این الله مرض دارد؟ سادیسم دارد که یک عده را بیافریند و عذاب دهد؟ آزمایشگاه راه انداخته که کسانی را که خودش! خلق کرده آزمایش کند؟ یعنی انقدر اطلاع ندارد که چه خلق کرده؟!!! کمی فکر کنیم...
به قایل صوتی زیر گوش کنید
:یکی از الطاف اخیر الهی این است که آمار خودکشی جوانان در ایران رتبه اول را دردنیا به دست آورده است. آخرین مورد علنی آن هم چندروز پیش رخ داد و آرزو دختری 24 ساله در اوج جوانی لطف خدا شامل حالش شد و از بالای پل حافظ خودرا به پایین انداخت و کشته شد. سوال من از مسلمین و متدینین عزیز این است که خدا کجاست؟ نکند اینها هم همه "حکمتی" دارد؟ بله حتما دارد! خدا ارحم الراحمین است!!!!

مسلمین عزیز بچسبید اسلامتان را که یکوقت در نره!!!

بروید برای حسین عزاداری کنید بابا آرزو کیلویی چنده؟ این مردم هزارتا هزارتا دارند از گرسنگی و افسردگی و بدبختی و بیچارگی حاصل از اسلام ناب محمدی میمیرند مهم نیست! مهم امام حسینه که لب تشنه مرد!


و اینهم نامه معروف یک پسر ده ساله به الله ... ببینید چقدر قشنگ نوشته است...

.