Saturday

Fitna - Geert Wilders - Download

FITNA  DOWNLOAD
فیلم فتنه 
مدتها بود كه يك سياستمدار هلندی بنام " گيرت ويلدرز " يا بعبارتی " خيرت وايلدرز" وعده پخش يك فيلم درباره جنايات موجود در قرآن را داده وادعا كرده بود ريشه تمامی اين جنايات ، شخص پيامبر اسلام بوده استاين فيلم سرانجام امروز پخش شد و توسط آرش بيخدای عزيز نويسنده سايت افشا ( زنديق كنونی ) به زبان فارسی هم ترجمه شده است و در لينك زير قابل دانلود است...
.


.


                                                            

Monday

اسلام و زنان لخت

ارتباط اسلام با زنان لخت !


در تاريخ اسلام زنان لخت جای خاصی دارند!!! از بنيانگزار اسلام اين ماجرا شروع شده و تا بحال ادامه دارد. ماجرا هم هميشه يكجور اتفاق افتاده! يعنی طرف را در كنار يك زن لخت گير انداخته اند و او هم برای توجيه اين قضيه ( پررويی را دقت كنيد ) ماجرا را بصورت ديگری بيان ميكند.

اولين رسوايی توسط خود رسول اكرم شروع شد. ايشان توسط يكی از زنانش (حفصه دختر عمر) در حال معاشقه با يك زن لخت (كه در واقع كنيز حفصه بوده) غافلگيرشد و قضيه بيخ پيدا كرد و محمد(ص) برای ماست مالی يك سری آيه ضدونقيض نازل كرد كه ماجرای آنرا در زير خواهيد شنيد:
به هرصورت پيروان رسول خدا در اين مورد هم دست كمی از او ندارند و همين داستان پس از قرنها همچنان تكرار و تكرار ميشود:

حادثه دوم : انتشار فیلم یک آخوند در حال شنا با زنان لخت رضا فاضلیآخوند مربوطه (كه خودش در تركيه از مخالفين اختلاط دختروپسرها در كناردريا بوده ) هم به شيوه پيامبرش شروع به توجيه كرده و گفته كه من نميديدم كه اين زنها لخت بوده اند!!!!!!


اين جناب سردار از پيامبرش بدشانس تر بوده و بجای يك زن لخت با شش زن لخت ديده شده و صد البته ايشان هم باز به همان روش پيغمبر حشری اش ، آسمان را به ريسمان بافته كه بله! لخت شدند كه نماز بخوانند!!!! عكس زير هم توسط خُسن آقای عزيزم از اين 6 نمازگزار و پيشنمازشان تهيه شده است!


بسم الله الرحمن الرحیم
أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّك با آن زارع پیر : مگر ندیدی پروردگارت با زارعی پیر چه کرد؟
الم یجعل کشتزارهای او فی تضلیل : آیا کشتزارهایش را برملا نکرد و حال او را نگرفت؟
وَأَرْسَلَ عَلَیْهِ قوای انتظامی با عبا بیل : وبالای سرش فوج فوج سیلی ازعبا و بیل نفرستاد؟در نمازم سر شب، شش زن عریان آمد … حالتی رفت که گلدسته به افغان آمد

لم یلد گفتم و لم یولد من روی لبم … که به طرف دهنم سینه و پستان آمد

.

به راستی پرروتر و حيوان صفت تر از مسلمانان متعصب كيست؟ اين مورد سوم خودش رياست نهادی را به عهده دارد كه دختر و پسرها را درخيابان بخاطر ارتباطهای غيراسلامی! دستگير ميكنند. اين كثافات محصول خمينی متعفن هستند و خمينی متعغن محصول حضرت محمد و اسلامش.

دقت كنيد... هر سه مورد ( پيامبر ، آخوند ترك ، سردار زارعی ) خودشان از سرسخت ترين مخالفين روابط زن و مرد بوده اند... جالب نيست؟ :) چه نتيجه ای ميگيريد؟

با كمی تفكر ، همين ماجرا به تنهايی نشان ميدهد هر سه مسلمان مذكور تا چه حد از بيماری جنسی و عقده های درونی رنج ميبرده و ميبرند...
نتيجه گيری من اينستكه هركس ادعای مذهبش بيشتر باشد كثيفتر و عقده های جنسيش بيشتر و احتمال ديده شدنش با زنان لخت! قويتر است .


Saturday

راز آفرينش از دو ديدگاهپيدايش هستــی

در اينجا مرحله به مرحله بوجود آمدن زمين و موجودات زنده را هم از ديد علمی و هم از ديد آسمانی !!! بررسی خواهيم كرد. به تمام جوانهای عزيز پيشنهاد ميكنم اين دو ديدگاه را با هم مقايسه كنند و خودشان تصميم بگيرند كه كدام درست است...

بخش اول (علمی) : پيدايش زمين و موجودات زنده از نظر علمی و برخلاف مزخرفات تورات!! – رضا فاضلی
( به رقم مربوط به سالهای سپری شده دقت كنيد!! )
.

در اين فايل زمان بوجود آمدن زمين و چرخش آن حول محور فعلی و پيدايش خشكيها و بوجودآمدن آثارحيات بررسی ميشود.اين رقمها كمی (!) با آن 5765 سال ذكرشده در تورات متفاوت است اينطور نيست؟!!

.
بخش دوم(علمی) : كشف آتش و پيدايش جادوگران و شروع تكلم و زندگی اجتماعی بشراوليه – رضا فاضلی
.
در اين بخش خواهيد شنيد كه چگونه بشراوليه زندگی فردی را كنار ميگذارد و تبادلات اقتصادی و سخن گفتن چگونه آغاز ميشود و در همين راستا جادوگر ( آخوند ) قبيله پديدار ميشود و مفهوم خدا بتدريج مطرح ميشود كه ابتدا درخت يا آتش است و سپس خورشيد پرستی و ماه پرستی و ستاره پرستی شروع ميشود باز به عددو رقم سالهای سپری شده توجه كنيد چون در فايل زيرميخواهيم اين رقمها را با خزعبلات احمقانه كتابهای آسمانی مقايسه كنيم.

حال برويم ببينيم كتب آسمانی درمورد آغاز حيات چه چيزهايی فرموده اند:

طبق تورات و قرآن ، خدا يكدفعه موتورش بكارافتاد و در عرض 6 روز خورشيد و زمين را ميافريند! نويسنده احمق اين كتابها نميدانسته كه در جهان ميليونها خورشيد مثل خورشيد ما و ميلياردها كره مثل زمين ما هست و ادعا ميكند كه در آن 6 روز خداوند روشنايی كل هستی را با آفريدن خورشيد بوجود مياورد!!
حالا 6 روز را با ميلياردها سال ذكرشده در فايلهای قبلی مقايسه كنيد تا به عمق فاجعه موجوددركتابهای آسمانی پی ببريد...
بشنويد و ببينيد چه داستان مسخره ای در مورد نسل حضرت آدم گفته شده است... از دعوای هابيل و قابيل گرفته تا ازدواج فرزندان قابيل كه معلوم نيست با كدام زن ازدواج كرده اند!!! احتمالا خدا موقتا به مردها هم قدرت حاملگی داده بوده يا شايد هم خدای‌تبارك و تعالی يك سری از فرشتگانش را برای جماع با قابيل و فرزندانش جفت و جوركرده !! ولی فرض منطقی اينستكه بعلت نبودن زن ، اين فرزندان پيامبر ناچار شدند بقول خمينی ِ رذل با حيوانات وطی كنند و احتمالا نسل بشر زاييده وطی اين حضرات با ميمونهای ماده بوده است!!!
.
.
( حتما گوش كنيد... بسيار شنيدنی و خنده دار )
.
درحاليكه داريد ميشنويد و ميخنديد به اين هم فكركنيد كه اين حرفهای بی سروته حرفهای خداست! آيا ميتوان چنين خدای ابلهی را پرستيد؟؟

با اين توصيف تورات، عكس زير منطقی بنظر ميرسد چون با اين سن و سالهای حدود 800 سال كه اين طايفه داشته اند قاعدتا آدم و حوا توانسته اند تا چندنسل بعداز خودرا هم ببينند و اين عكس خانوادگی هم احتمالا در زمان 600 سالگی آدم و حوا گرفته شده است و باتوجه به اينكه آدم بيش از 900 سال عمركرد پس در زمان گرفتن اين عكس هنوزدرعنفوان جوانی بوده است!!!!!

به نكات خنده دارماجرا و محاسبات زيركانه آقای فاضلی دقت كنيد...
.
دراين فايل ضمن بيان متن تورات، اشتباهات فاحش رياضی، با محاسبات دقيق بيان شده است.

در اينجا گويا اين خدای بدبخت ذليل يك ماشين حساب هم نداشته كه بتواند درست حساب و كتاب كند!! شايد هم خدا در آن موقع بيسواد بوده و جمع و ضرب سرش نميشده!! (هرچی باشه علم اون موقع زياد پيشرفت نكرده بود و ماشين حساب اختراع نشده بود كه خدا بتونه ازش استفاده كنه!!)

خب نظرتان چيست؟ از اينهمه معنويت لذت برديد؟ يادتان باشد تورات درواقع مبدا همه كتابهای آسمانی است و قرآن هم از روی آن اقتباس شده و در اين مورد قبلا توضيح داده ام. بهمين دليل بود كه تمركز اين پست بر روی تورات بوده است.
بنظر شما اين مزخرفات ميتواند از آسمان آمده باشد؟ آيا غير از اينستكه فقط از يك مغز ناآگاه چنين چرندياتی ميتواند آمده باشد؟ در پايان ببينيم نظر يك مسلمان متعصب و در عين حال تحصيل كرده در اين مورد چيست: