Friday

ایرانیهای خائن را بشناسیم


دو فیلم مستند تاریخی از خیانتکاران

در زیر دو فیلم مستند بسیار جالب را از خیانتکاران مشهور ایران خواهید دید
در فیلم اول خمینی در جایگاهش نشسته و اراذل و اوباش یکی پس از دیگری برای بوسیدن دستهای کثیفش شرف حضور می یابند! در میان بوسندگان ! میتوان فریب الله خاتمی و میرحسین موسوی را هم مشاهده کرد. فیلم را به دقت ببینید


فیلم دوم رفسنجانی دزد را بعد از مرگ خمینی دجال نشان میدهد که چگونه با دغل بازی و دروغ های واضح باعث شد که خامنه ای به عنوان رهبر انتخاب شود
ببینید مشتی کفتار چگونه با سرنوشت ما بازی کردند

Sunday

کارنامه دجال

دیو سیاه اسلامی... خمینی دجال


تكميل پرونده جنايات و حماقتهای امام خمينیابتدا با هم مروری بر اصل و نسب اين بيمار روانی خواهيم داشت تا ببينيم اين ديو از چه خانواده بی ارزشی تنوره كشيد...

بیرون افتادن لنگ و پاچه دجال از کفن
و اما باز طبق خواسته دوستان جهت تفريح قدری از دُر فشانی امام را مياورم تا بشنويد و بخنديد:

.

.دراين فايل فتواهای خمينی اين هيولای روانی مسلمان را در كتابش تحريرالوسيله خواهيدشنيد كه اين
جانور و همكيشانش چقدر پست و رذل و ديو صفت هستند و به چه چيزهايی فكرميكنند. ببينيد يك مسلمان با طرز تفكر اسلامی چقدر ميتواند به درجات اخلاقی پست و پايين و كثيفی برسد كه به ذهنش سكس با طفل شيرخوار و دختران زير 9 سال خطوركند!!! البته تعجبی ندارد وقتی پيامبرشان به دختر 9 ساله رحم نكرد ميخواهيد پيروانش به دختران و اصولا بچه های زير 9 سال رحم كنند؟!

.


ماجراهای خمينی و مستراح!! رضا فاضلی


ببينيد اين مرد روحانی ! چطور ذهن كثيفش را به معرض عموم ميگذارد و اطلاعات شايانی درمورد تخليه روده در اختيار امت شهيدپرور قرار ميدهد.هيتلر و خمينی هريك كتابی نوشتند كه با خواندن آنها شباهت وحشتناك اين دو جنايتكار مشخص ميشود . ايندو بشكل عجيبي افكار ماليخوليايي يكسانی داشتند.نكته ديگری كه پس از خواندن كتاب خمينی ( كشف الاسرار) هر انسانی را بفكر فرو ميبرد اينست كه مهندس بازرگان و جبهه ملی و مجاهدين و تمامی افرادی كه ميگويند انقلابشان دزديده شده است (!) همه شان باتوجه به اينكه قطعا مطالب اين كتاب را خوانده بوده اند چيزي جز يك مشت خيانتكار نبوده اند و بخاطر اين خيانتشان تاابد دربرابر قربانيان جمهوری اسلامی مسئولند. اگر هم بگويند كه كتابهای خمينی كبيرشان را نخوانده بودند و اينها را نميدانستند بايد گفت كه پس غلط كردند كه جلو افتادند و ادعای روشنفكری كردندو با سرنوشت دیگران بازی کردنددرحاليكه كتاب كسی را كه رهبرشان بود نخوانده بودند...ملتی كه روشنفكرش بازرگان و سروش و سنجابی و آن ابراهيم يزدی منفور كثيف باشد عاقبتش همين است.

.


.


.
شمشيركشيهای خمينی بر ضد قرآن و پيامبر
خمينی موجود احمقی بود! او خودرامظهر اسلام ميدانست اما شعورش به حدی پايين بود كه ناخواسته درنوشته هايش در كتاب كشف الاسرار خزعبلاتی را بيان كرد كه درواقع شمشير كشی ای بود در برابر اسلام، پيامبر اسلام و قرآن.دكتر شفا با زيركی پی به اين نكات جالب برده و آنچه كه ميشنويد اعلام جرمهای اوست بر ضد خمينی بخاطر نوشته هايی كه با معيارهای خود خمينی ميتوانست فتوای قتل وی را صادر كند. به اين اعلام جرمهای شنيدنی گوش كنيد:


.
شمشيركشی خمينی بر ضد پيامبر 1 2
.دوروييهای تاريخی خمينی


از نظر تاريخی، خمينی بارها و بارها دروغ گفته و البته بعد با شارلاتان بازی كامل و با وقاحت تمام اعلام كرده كه خدعه كرده است و از پيامبر اسلام مثال آورده است كه خدعه ميكرد پس من هم خدعه ميكنم!
.

دو مورد فاحش از اين كثافتكاريهای خمينی را بعنوان حسن ختام مياورم تا مسلمانان به وضوح ببينند كه چه رهبران كثيف و رياكار و فاسدی دارند.

اين دو مورد تنها دومثال از صدها دروغی است كه توسط يك رهبرمسلمان بيان شده است.

مسلمانان! آيا زمانش نرسيده كه خودرا از باتلاق اين دين كثيف نجات دهيد و يك زندگی پاك را شروع كنيد؟

.
.

.
.
.
.
و بالاخره ببينيم پس از مرگ دجال بين آخوندهای بازمانده وی چه اتفاقی افتاد:
.
.
.