Tuesday

Islam Story


تاريخ سانسور نشده اسلام


يك مشت گدای عرب از راه رسيدند... در ميهن پررونق ما خانه گزيدند
با روضه و باروزه در اين باغ پر از گل... چون گاو دويدند و چريدند و خزيدند

عکس منتسب به پیامبر اسلام

وقت آن رسيده كه ماجرای واقعی پيدايش اسلام را از ابتدا با مدارك تاريخی بشنويم.
اين فايلهای شنيدنی شامل مطالب مستندی است كه يك عمر از ما پنهان نگاه داشته اند. سعی شده كه در اين فايلها بيشتر به نكات سانسور شده پرداخته شود .
ازهمگی شما خوانندگان عزيز خواهش ميكنم كه فايلهای صوتی اين پست را كه بسيار بسيار از نظر تاريخي ارزشمند و شنيدنی است در ميان دوستان متعصب مسلمان خود پخش كنيد و اطمينان داشته باشيد كه شنيدن فايلهای زير در بيداری هم ميهنانتان بسيار بسيار موثر خواهد بود....

.


( در اينجا مشخص ميشود كه مقدمات پيامبر شدن محمد چگونه فراهم ميگردد.)


.
(در اينجا مشخص خواهد شد كه با يك خدعه از سوی رسول خدا اسلام چگونه قدرت گرفت).

.
(در اينجا خواهيم ديد نزول‌ آيات مربوط به غنائم جنگی چگونه نقطه عطف اسلام شد و عربها يكی پس از ديگری به چه دليل از آن پس شروع به اسلام آوردن كردند...).

.
.
( چهره واقعی پيامبر و چهره واقعی اسلام را دراين فايل خواهيد يافت بخصوص به مرگ آن قهرمان زن توجه كنيد تا به احساس مردم آن زمان درمورد اسلام پی ببريد. ببينيد آيا به ياد خمينی نميافتيد؟).

.

.
كشتار اهالی خيبر و زفاف پيامبر با يكی از غنائم ! بنام صفيه (كه شوهر، برادر و پدرش در همان روز به دست مسلمين كشته شده بودند)

.


حمله پيامبر به يكی دو قبيله ديگر و ماجرای شهوت سوزان رسول به يكی از غنائم زيبا روی بنام جويره! و سرانجام فتح مكه...پيامبر در اينجا برخلاف هميشه اينبار چون خودش هم اهل همانجا بود نه تنها رسوم آنجارا تغيير نداد بلكه آن اداب و رسوم را جزو اصول و فروع دين اسلام قرار داد!

..

.
دراينجا كليه زنهای محمد و چگونگی آشنايی باآنهاراخواهيدشنيد تا ببينيم كه آيااين كه هميشه به ماگفته ميشد كه پيامبر ازروی ترحم و به ناچار!!! اين زنهاراميگرفت واقعيت داشت يا نه

زنهای نامبرده شده در اين فايل عبارتند از : ام ايمن ، خديجه ،‌ ام هانی ، سوده ، عايشه ، حفصه ، زينب ، ام سلمه ، ريحانه ، زينب بنت جحش ، جويره ، ام حبيبه ، صفيه ، ام كلثوم ، ميـــمـــونه ، ماريه ، ام شريف
تازه اين افراد فقط زنهای عقدی پيامبر بوده اند و چندين برابر اين افراد، كنيز در حرمسرای پيامبر وجودداشته است
.

.
شروع دعواها سر جانشينی رسول و چگونگی انتخاب ابوبكر در سقيفه بنی ساعده و كارهای او از جمله بيرون كردن حضرت فاطمه از باغ فدك ،‌كشتار افراديكه بامرگ محمد شروع به خروج از اسلام كردند توسط خالدبن وليد و خونريزيها وجنايات وحشيانه خالدبن وليد

.

.
شامل تشريح شخصيت عمر و بخصوص توصيف شنيدنی و سكــســـی علامه مجلسی از عمر بن خطاب


.


.در اينجا قسمتی از اشتباهات دولت ساسانی را خواهيد شنيد كه موجبات حمله اعراب را فراهم آورد از جمله ضعفی كه در برابر حملات جسته گريخته ابن حارثه نشان داده شد و باعث وقيح شدن اعراب گشت.در قسمت نوزدهم نيز دلايل پيروزی اعراب بطور كامل ريشه يابی خواهدشد..
.در اينجا ماجراهای اتفاق افتاده در قادسيه و دليل پيروزی لشكر كثيف اعراب را خواهيدشنيد.


.
پس از شكست قادسيه ، عمربن خطاب اين اجازه را بخود ميدهد كه به رسم محمد نامه ای به شاه ساسانی بنويسد و وی را به اسلام اجباری دعوت كرده و شرط و شروط احمقانه ای مطرح كند.در اينجا متن نامه عمر و متن پاسخ يزدگرد به وی را خواهيد شنيد..
عربهای نفرت آور بدستور عمر كه نامه نگاريش با يزدگرد بی نتيجه مانده بود مجددا حمله را ابنبار به تيسفون آغاز كردند و آنچنان وحشيانه خون ايرانیها را ريختند كه حتی شنيدن آن در اين فايل مطمئنا ناراحتتان خواهدكرد و علاوه بر آنچه كه از آثار تاريخيمان دزديدند (از جمله درفش كاويانی و فرش بهارستان و …كه مفصلا توضيح داده شده ) از آنجاييكه اين مسلمانان متعفن عرب و رهبر تهی مغزشان عمربن خطاب فقط قرآن را بعنوان كتاب ميشناختند هرچه كتاب از قرون گذشته در كتابخانه ها بود سوزاندند كه دلايل اسلاميشان نيز در اين فايل آورده شده است.
.


.
يزدگرد كه پس از سقوط تيسفون فراری و مورد خيانت بسيار واقع شد تااينكه سرانجام تنها ماند و بقتل رسيد. دليل حمايت ضعيف مردم از يزدگرد با دليل خيانت مردم به محمدرضا شاه در اين فايل مقايسه و نقش آخوندها در اين دو برهه تاريخی ايران ريشه يابی شده است كه بسيار شنيدنی است. بيدليل نيست كه ورود خمينی كثيف به ايران را قادسيه دوم يا حمله دوم اعراب ناميده اند.( در پايان اين فايل دروغ بزرگ تاريخی در مورد دخترخيالی يزدگرد كه در واقع وجودخارجی نداشته فاش ميگردد. تاريخ نشان داده كه يزدگرد جوانی بود كه 6 ماه از به روی كارآمدنش توسط آخوندهای زرتشتی ميگذشت و حتی فرصت ازدواج نيافت چه برسد به داشتن دختری كه به سن ازدواج رسيده باشد كه بخواهد باامام حسين ازدواج كند!!!)

.


.
پس از سقوط تيسفون ، اعراب به شهرهای ديگر يكی پس از ديگری وارد شدند و هربار با مقاومت ايرانيان در برابر پذيرفتن اسلام روبرو و بنابراين مجبور به كشتن آنها ميشدند ودر بسياری از شهرها يك نفر را زنده نگذاشتند.به بركت اسلام ، جنازه ايرانيان زمين شهرها را فرش كرد و خواهيد شنيد كه چگونه فرماندهان عرب روی زمين خون راه مينداختند تا به سوگندشان عمل كرده باشند!.

.
عشره مبشره به ده نفر از نزديكان پيامبر گفته ميشود كه بگفته خود پيامبر اين ده نفر يكراست به بهشت ميروند. بهمين دليل كارنامه تك تك اين افراد دراينجا آورده شده است تا متوجه شويد كه اين ده نفر بهشتی چه افراد وارسته ای !!! بودند و چگونه بعضيهايشان به كشتن يكديگر اقدام كردند!
فقط ببينيد معيارهای پيغمبرتان چقدر جالب بوده است و طبق اين معيار ،‌ رفسنجانی هم قطعا يكراست به بهشت خواهد رفت!!

.


.
عمربن خطاب به دست يكی از ايرانيان شجاع بنام پيروز که یکی از اسرای جنگ ایران و اعراب بود هلاك ميگردد كه در اينجا چگونگی اين ماجرا و روايات مربوط به آن آورده شده است.

.


..
ماجرای روی كار آمدن معاويه و فرستادن سردار وحشی اسلام ، حجاج بن يوسف به ايران و خونريزی و كشتار ايرانيان و تجاوز به بچه ها و زنان ايرانی در عهد امويان را و همينطور خراج گرفتن و مُهر كردن ايرانيها در شهرهای تسليم شده را خواهيد شنيد. در اين جهنم اسلامی ، ابومسلم خراسانی بر عليه اعراب به پا خاست كه نهايتا باعث برچيده شدن خلافت امويان شد
.
.
ابومسلم خراسانی( بهزادان) كه خودش باعث روی كار آمدن عباسيان شده بود خودش بدست دومين خليفه عباسی كشته ميشود و در پی آن قتلهای فجيع و بيرحمانه ای از سوی عباسيان بر ضد خاندان برمكی ( برامكه) كه در اصل ياور خلفای عباسی هم بوده اند آغاز ميشود كه بهتر است خودتان گوش كنيد


.

.
خاندان عباسی ‌درست مانند خمينی هر شخصيت برجسته ايرانی ای را كه باآنها همكاری كرده بود نهايتا كشت. دراين فايل ماجرای كشتن روزبه ( ابن مقفع ) ، منصور حلاج ، سرخسی ، لاهقی و ابن كيثان را آورده ايم. عامل بيشتر اين قتلهای زنجيره ای ،منصور خليفه عباسی بود كه از خونخوارترين خلفای اعراب محسوب ميشود
..
پس از كشتن ابو مسلم، شورشهای زيادی از سوی ايرانيان درگوشه و كنار شروع شد وتاقرن چهارم ادامه يافت. بطوريكه در بسياری موارد اعراب را شديدا بستوه آوردند. از جمله "به آفريد" كه دينی مشابه زرتشت را بنيان نهاد ،"خَداش" كه پيرو مزدك بود ، "ســنباد" كه از دوستان ابومسلم بود و به خونخواهی او برخاست، "استادسيس" كه يك سيستانی بود و لشكری در خراسان بر ضد خليفه عباسی به راه انداخت."هشام بن حكم خراسانی"(المقنع) كه به تبعيت از ابومسلم و تبعيت از سياه جامگان، فرقه سپيدجامگان را براه انداخت كه اين جامه سپيد نشاندهنده اعتقاد و علاقه آنها به مانويان (پيروان مانی) بود.

..ماجرای قيام شجاعانه بابك خرمدين بر ضد اعراب كه بشدت اين قوم كثيف را به زانو درآورد اما در نهايت خيانت يك سردار ايرانی بنام "افشين" موجب شكست وی شد و ماجرای كشتن بابك با زجر توسط معتصم خليفه عباسی نشانگر اوج كينه و عقده اعراب در برابر ايرانيهای واقعی است.
بعداز بابك هم شخصی بنام "مازيار" به دنباله روی از او قيام كرد و اينبار هم ميبينيد كه باز يك ايرانی ديگر به وی خيانت كرد و او را به چنگال خليفه انداخت.
سرانجام همانطور كه خواهيدشنيد خود افشين هم بدست خليفه عباسی كشته ميشود ( درست مثل ياران خمينی كه به دست خود وی كشته شدند ) و خليفه ( معتصم ) در يك روز به سه دختر بابك خرمدين ، مازيار و افشين كه هرسه باكره بودند تجاوز ميكند و اين فاجعه را تكميل ميفرمايد!!ببينيد جانشينان محمد چه كثافتهايی بوده اند ... فقط بشنويد و درس بگيريد...
در آخر اين فايل نيز خلاصه ای از مقاومت مردم ايران در سالهای بعد از بابك را در برابر نفوذ اسلام خواهيد شنيد.


خوشحالم كه توانستم اين تاريخ سانسور نشده اسلام و ورودش به ايران را بصورت يك سری صوتی كاملا مستند و معتبربا ذكر منابع تاريخی و از زبان آقای فاضلی عزيزم در اينجا قرار دهم تا نسل جوان بخواند و بداند كه ماجرا چه بوده است
...

.به اميد رهايی هرچه سريعتر از اين دين مبين!!!!!


.