Monday

حج

مراسم حــــجهرسال ميليونها مسلمان به سفر حج و زيارت كعبه ميروند بدون اينكه بدانند چه ميكنند! به آنها گفته شده كه خانه كعبه ساخته دست حضرت ابراهيم است! . به آنها گفته شده كه گشتن دور كعبه و لبيك گفتن و دويدن بين صفا و مروه و… سنتهايی است كه پس از ظهور اسلام توسط حضرت محمد و الله ابداع شده است. به آنها گفته اند چاه زمزم با ضربات پای حضرت اسماعيل درزمان نوزاديش پديدارشده است…برای يك مسلمان معتقد خيلی سخت است كه با خواندن مدارك مستند تاريخی متوجه شود كه همه اينها دروغ بزرگی بوده كه شيادان دينی به او و نياكانش گفته اند.البته برای دولت عربستان كه توسط اين خانه چهارگوش ، درآمدی در حد درآمد صدور نفتش بدست آورده به هيچوجه صرف ندارد كه حقيقت برای مسلمانان فاش شود. ولی برای ماايرانيان در حال حاضر دانستن واقعيت بسيار مهمتر است. بهمبن دليل در اينجا تاريخچه خانه كعبه و مراسم حج را مياوريم تا پرده از تمام دروغهايی كه قرنهاست شنيده ايم برداشته شود:


.
مراسم حج قرنها قبل از اسلام و تاريخچه كعبه – رضا فاضلی


هنگام شنيدن اين فايل دقت كنيد كه لبيك گفتن در مراسم حج پيش از اسلام چه بوده است!! جالب نيست؟ اين شما را به چه نتيجه ای‌ميرساند؟


.
چرا سازنده كعبه نميتواند حضرت ابراهيم باشد؟ - رضا فاضلی


حجرالاســـــود و بلاهايی كه برسر اين سنگ آمد – رضا فاضلی


دليل اصلی واجب كردن حج و تغيير قبله بسوی كعبه توسط پيامبر اسلام – رضا فاضلی
.

نظرات شما

Thursday

تفسيرقرآن


تفسير قرآن
تحميق انسان


مدت كوتاهی پس از تدوين قرآن ، ايرادهای آن يكی پس از ديگری نمايان شد و بتدريج اين افتضاح چنان بالاگرفت كه شيادان دينی مجبورشدند راه ديگری برای تحميق مسلمانزاده ها بيابند و آن اين بود كه بگويند اين عبارات احمقانه كه در قرآن آمده درواقع معانی ديگری دارد!! و اين شيادان كه نام خود را مفسرقرآن گذاشتند شروع به تفسير جملات بی محتوای قرآن كردند ازجمله طباطبايی ، زمخشری و ...مترجمين قرآن هم در همين راستا سعی كرده اند توی ترجمه هايشان عبارات خيلی زننده و احمقانه قرآن را حذف كنند يا به شكلی آنرا عوض كنند كه زياد الله و پيامبرشان ضايع نشوند!!!اين فريبكاری 1400 سال است كه ادامه دارد و هنوز چنين شيادانی مانند شيرين عبادی روباه صفت و اربابش فريب الله خاتمی و يا عبدالكريم سروش حقه باز ، به زور سعی دارند با تفسيرهایيكه خودشان از اسلام و قرآن ميكنند اين دين كثيف را بزك كنند و به مردم عامی تنقيه اش كنند .باشد كه روزی فرابرسد كه مردم لگد محكمی به امثال خاتمی و شيرين عبادی شارلاتان و سروش بزنند . چرا كه اينها از خامنه ای و احمدی نژاد صدها برابر خطرناكترند.
.

ببينيد اين به اصطلاح روشنفكرهای زمان انقلاب چه خزعبلاتی در مورد علم و تكنولوژِی قرآن گفته اند و بعد آيات پراز علم! در قرآن را توسط آقای فاضلی خواهيدشنيد
.
آياتی از قرآن كه تفسيرقرآن را منع كرده اند- رضا فاضلی
.
ترجمه وتفسير فريبكارانه كلمه "شراب"در سوره الواقعه از سه مترجم مختلف- رضا فاضلی
سه مترجم بطورجداگانه هركدام هرجوركه خواسته اند شراب را ترجمه كرده اند. بشنويد و بخنديد
.
.


.
گوش كنيد تا ببينيد چگونه يك آخوند بيشرم ، با احمق فرض كردن مردم ،زيركانه يك آيه رااز وسط سوره مائده در مياورد و بعد ازاينكه آيات قبل و بعدرانيز ازبان آقای فاضلی شنيديد آنوقت درجه پستی اين مفسرين را درخواهيديافت
.


افتضاحات و اشكالات كار الله كه مفسرين نميخواهند شما بدانيد – رضا فاضلی

عادل نبودن الله ، ساديست بودن الله ، بی عقلی الله و خواسته های مسخره او در قرآن را در اينجا خواهيد شنيد و صد البته مفسرين فرآن از اينكه مردم اين حرفهارا بشنوند جلوگيری ميكنند... آيا يك عمر فريب نخورده ايم؟؟؟حالا در اينجا قسمتی از گندهائی را كه الله در قرآنش به بارآورده است ميشنويم تاببينيم مفسرين محترم اينهارا چطور ميخواهند زير فرش پنهان كنند....
قابل توجه شيرين عبادی ... اين زن خائن ناپاك كه تاكيد ميكند كه قبل از هرچيز يك "زن مسلمان" است...


زن احمق! بهتربودابتدااين آيات قرآن را ميخواندی و بعد خودرا يك زن مسلمان ميخواندی...اگرادعاميكنی مسلمان هستی پس حتما خوانده ای... تو اينها را قبول داری؟... چقدر بد است كه انسان بخواهد نوكر آخوند بشود. اينطورنيست شيرين خانم؟ بيدليل نيست كه بجای دفاع از حقوق مردم ايران خفه ميشوی و درعوض مرتب از سياست امريكا و زندان گوانتانامو صحبت ميكنی... كسی كه باشنيدن اين آيات ضدزن بازهم باافتخار از زن مسلمان بودنش يادكند برای خودش هم هيچ آبرو و احترامی قائل نيست چه برسد برای ملتش...

.

آيات بر ضد خانواده و مورد علاقه خمينی دجال در قرآنرضا فاضلی


يادتان هست كه خمينی حيوان صفت چگونه به بچه ها درمدارس دستور ميداد كه جاسوسی پدرومادرهايشان و خواهروبرادرهايشان را بكنند و جوری به بچه ها القا ميكرد كه پدرومادرشان اگر كافرباشند مستحق لو رفتن توسط بچه هايشان و سپس مجازات هستند...چه خانواده هايی كه به اين شكل از هم پاشيد...
باشنيدن اين آيات درخواهيد يافت كه آن پيره سگ خبيث آيا اين حرفها را از لابلای قرآن برداشت كرده بود يا نه ...

.


نظرات شما

Wednesday

كتابهای درخواستی

کتابهای پر طرفدار و نایاب

به درخواست دوستان عزيزم كتابهای خواندنی و مرجع در مورد تاريخ واقعی اسلام را بار ديگر در اينجا قرار ميدهم. در پست زير نيز از اين كتابها بسيار نام برده شده است

نگاهی نو به اسلام - نوشته دكتر مسعود انصاری 1 2
.
بیست و سه سال - نوشته علی دشتی

کتاب آیات شیطانـی - نوشته سلمان رشدی

پس از ۱۴۰۰ سال - نوشته دکتر شجاع الدین شفا جلد اول جلد دوم

تولدی دیگـر - دکتر شجاع الدین شفا

روز قيامت در اسلام - دكتر مسعود انصاری

آيا خدا مرده است - هوشنگ معين زاده

كمدی خدايان - هوشنگ معين زاده.

اسلام شناسی - علی ميرفطروس 1 2

.

.