Monday

حج

مراسم حــــجهرسال ميليونها مسلمان به سفر حج و زيارت كعبه ميروند بدون اينكه بدانند چه ميكنند! به آنها گفته شده كه خانه كعبه ساخته دست حضرت ابراهيم است! . به آنها گفته شده كه گشتن دور كعبه و لبيك گفتن و دويدن بين صفا و مروه و… سنتهايی است كه پس از ظهور اسلام توسط حضرت محمد و الله ابداع شده است. به آنها گفته اند چاه زمزم با ضربات پای حضرت اسماعيل درزمان نوزاديش پديدارشده است…برای يك مسلمان معتقد خيلی سخت است كه با خواندن مدارك مستند تاريخی متوجه شود كه همه اينها دروغ بزرگی بوده كه شيادان دينی به او و نياكانش گفته اند.البته برای دولت عربستان كه توسط اين خانه چهارگوش ، درآمدی در حد درآمد صدور نفتش بدست آورده به هيچوجه صرف ندارد كه حقيقت برای مسلمانان فاش شود. ولی برای ماايرانيان در حال حاضر دانستن واقعيت بسيار مهمتر است. بهمبن دليل در اينجا تاريخچه خانه كعبه و مراسم حج را مياوريم تا پرده از تمام دروغهايی كه قرنهاست شنيده ايم برداشته شود:


.
مراسم حج قرنها قبل از اسلام و تاريخچه كعبه – رضا فاضلی


هنگام شنيدن اين فايل دقت كنيد كه لبيك گفتن در مراسم حج پيش از اسلام چه بوده است!! جالب نيست؟ اين شما را به چه نتيجه ای‌ميرساند؟


.
چرا سازنده كعبه نميتواند حضرت ابراهيم باشد؟ - رضا فاضلی


حجرالاســـــود و بلاهايی كه برسر اين سنگ آمد – رضا فاضلی


دليل اصلی واجب كردن حج و تغيير قبله بسوی كعبه توسط پيامبر اسلام – رضا فاضلی
.

نظرات شما

Thursday

تفسيرقرآن


تفسير قرآن
تحميق انسان


مدت كوتاهی پس از تدوين قرآن ، ايرادهای آن يكی پس از ديگری نمايان شد و بتدريج اين افتضاح چنان بالاگرفت كه شيادان دينی مجبورشدند راه ديگری برای تحميق مسلمانزاده ها بيابند و آن اين بود كه بگويند اين عبارات احمقانه كه در قرآن آمده درواقع معانی ديگری دارد!! و اين شيادان كه نام خود را مفسرقرآن گذاشتند شروع به تفسير جملات بی محتوای قرآن كردند ازجمله طباطبايی ، زمخشری و ...مترجمين قرآن هم در همين راستا سعی كرده اند توی ترجمه هايشان عبارات خيلی زننده و احمقانه قرآن را حذف كنند يا به شكلی آنرا عوض كنند كه زياد الله و پيامبرشان ضايع نشوند!!!اين فريبكاری 1400 سال است كه ادامه دارد و هنوز چنين شيادانی مانند شيرين عبادی روباه صفت و اربابش فريب الله خاتمی و يا عبدالكريم سروش حقه باز ، به زور سعی دارند با تفسيرهایيكه خودشان از اسلام و قرآن ميكنند اين دين كثيف را بزك كنند و به مردم عامی تنقيه اش كنند .باشد كه روزی فرابرسد كه مردم لگد محكمی به امثال خاتمی و شيرين عبادی شارلاتان و سروش بزنند . چرا كه اينها از خامنه ای و احمدی نژاد صدها برابر خطرناكترند.
.

ببينيد اين به اصطلاح روشنفكرهای زمان انقلاب چه خزعبلاتی در مورد علم و تكنولوژِی قرآن گفته اند و بعد آيات پراز علم! در قرآن را توسط آقای فاضلی خواهيدشنيد
.
آياتی از قرآن كه تفسيرقرآن را منع كرده اند- رضا فاضلی
.
ترجمه وتفسير فريبكارانه كلمه "شراب"در سوره الواقعه از سه مترجم مختلف- رضا فاضلی
سه مترجم بطورجداگانه هركدام هرجوركه خواسته اند شراب را ترجمه كرده اند. بشنويد و بخنديد
.
.


.
گوش كنيد تا ببينيد چگونه يك آخوند بيشرم ، با احمق فرض كردن مردم ،زيركانه يك آيه رااز وسط سوره مائده در مياورد و بعد ازاينكه آيات قبل و بعدرانيز ازبان آقای فاضلی شنيديد آنوقت درجه پستی اين مفسرين را درخواهيديافت
.


افتضاحات و اشكالات كار الله كه مفسرين نميخواهند شما بدانيد – رضا فاضلی

عادل نبودن الله ، ساديست بودن الله ، بی عقلی الله و خواسته های مسخره او در قرآن را در اينجا خواهيد شنيد و صد البته مفسرين فرآن از اينكه مردم اين حرفهارا بشنوند جلوگيری ميكنند... آيا يك عمر فريب نخورده ايم؟؟؟حالا در اينجا قسمتی از گندهائی را كه الله در قرآنش به بارآورده است ميشنويم تاببينيم مفسرين محترم اينهارا چطور ميخواهند زير فرش پنهان كنند....
قابل توجه شيرين عبادی ... اين زن خائن ناپاك كه تاكيد ميكند كه قبل از هرچيز يك "زن مسلمان" است...


زن احمق! بهتربودابتدااين آيات قرآن را ميخواندی و بعد خودرا يك زن مسلمان ميخواندی...اگرادعاميكنی مسلمان هستی پس حتما خوانده ای... تو اينها را قبول داری؟... چقدر بد است كه انسان بخواهد نوكر آخوند بشود. اينطورنيست شيرين خانم؟ بيدليل نيست كه بجای دفاع از حقوق مردم ايران خفه ميشوی و درعوض مرتب از سياست امريكا و زندان گوانتانامو صحبت ميكنی... كسی كه باشنيدن اين آيات ضدزن بازهم باافتخار از زن مسلمان بودنش يادكند برای خودش هم هيچ آبرو و احترامی قائل نيست چه برسد برای ملتش...

.

آيات بر ضد خانواده و مورد علاقه خمينی دجال در قرآنرضا فاضلی


يادتان هست كه خمينی حيوان صفت چگونه به بچه ها درمدارس دستور ميداد كه جاسوسی پدرومادرهايشان و خواهروبرادرهايشان را بكنند و جوری به بچه ها القا ميكرد كه پدرومادرشان اگر كافرباشند مستحق لو رفتن توسط بچه هايشان و سپس مجازات هستند...چه خانواده هايی كه به اين شكل از هم پاشيد...
باشنيدن اين آيات درخواهيد يافت كه آن پيره سگ خبيث آيا اين حرفها را از لابلای قرآن برداشت كرده بود يا نه ...

.


نظرات شما

Wednesday

كتابهای درخواستی

کتابهای پر طرفدار و نایاب

به درخواست دوستان عزيزم كتابهای خواندنی و مرجع در مورد تاريخ واقعی اسلام را بار ديگر در اينجا قرار ميدهم. در پست زير نيز از اين كتابها بسيار نام برده شده است

نگاهی نو به اسلام - نوشته دكتر مسعود انصاری 1 2
.
بیست و سه سال - نوشته علی دشتی

کتاب آیات شیطانـی - نوشته سلمان رشدی

پس از ۱۴۰۰ سال - نوشته دکتر شجاع الدین شفا جلد اول جلد دوم

تولدی دیگـر - دکتر شجاع الدین شفا

روز قيامت در اسلام - دكتر مسعود انصاری

آيا خدا مرده است - هوشنگ معين زاده

كمدی خدايان - هوشنگ معين زاده.

اسلام شناسی - علی ميرفطروس 1 2

.

.

Tuesday

Islam Story


تاريخ سانسور نشده اسلام


يك مشت گدای عرب از راه رسيدند... در ميهن پررونق ما خانه گزيدند
با روضه و باروزه در اين باغ پر از گل... چون گاو دويدند و چريدند و خزيدند

عکس منتسب به پیامبر اسلام

وقت آن رسيده كه ماجرای واقعی پيدايش اسلام را از ابتدا با مدارك تاريخی بشنويم.
اين فايلهای شنيدنی شامل مطالب مستندی است كه يك عمر از ما پنهان نگاه داشته اند. سعی شده كه در اين فايلها بيشتر به نكات سانسور شده پرداخته شود .
ازهمگی شما خوانندگان عزيز خواهش ميكنم كه فايلهای صوتی اين پست را كه بسيار بسيار از نظر تاريخي ارزشمند و شنيدنی است در ميان دوستان متعصب مسلمان خود پخش كنيد و اطمينان داشته باشيد كه شنيدن فايلهای زير در بيداری هم ميهنانتان بسيار بسيار موثر خواهد بود....

.


( در اينجا مشخص ميشود كه مقدمات پيامبر شدن محمد چگونه فراهم ميگردد.)


.
(در اينجا مشخص خواهد شد كه با يك خدعه از سوی رسول خدا اسلام چگونه قدرت گرفت).

.
(در اينجا خواهيم ديد نزول‌ آيات مربوط به غنائم جنگی چگونه نقطه عطف اسلام شد و عربها يكی پس از ديگری به چه دليل از آن پس شروع به اسلام آوردن كردند...).

.
.
( چهره واقعی پيامبر و چهره واقعی اسلام را دراين فايل خواهيد يافت بخصوص به مرگ آن قهرمان زن توجه كنيد تا به احساس مردم آن زمان درمورد اسلام پی ببريد. ببينيد آيا به ياد خمينی نميافتيد؟).

.

.
كشتار اهالی خيبر و زفاف پيامبر با يكی از غنائم ! بنام صفيه (كه شوهر، برادر و پدرش در همان روز به دست مسلمين كشته شده بودند)

.


حمله پيامبر به يكی دو قبيله ديگر و ماجرای شهوت سوزان رسول به يكی از غنائم زيبا روی بنام جويره! و سرانجام فتح مكه...پيامبر در اينجا برخلاف هميشه اينبار چون خودش هم اهل همانجا بود نه تنها رسوم آنجارا تغيير نداد بلكه آن اداب و رسوم را جزو اصول و فروع دين اسلام قرار داد!

..

.
دراينجا كليه زنهای محمد و چگونگی آشنايی باآنهاراخواهيدشنيد تا ببينيم كه آيااين كه هميشه به ماگفته ميشد كه پيامبر ازروی ترحم و به ناچار!!! اين زنهاراميگرفت واقعيت داشت يا نه

زنهای نامبرده شده در اين فايل عبارتند از : ام ايمن ، خديجه ،‌ ام هانی ، سوده ، عايشه ، حفصه ، زينب ، ام سلمه ، ريحانه ، زينب بنت جحش ، جويره ، ام حبيبه ، صفيه ، ام كلثوم ، ميـــمـــونه ، ماريه ، ام شريف
تازه اين افراد فقط زنهای عقدی پيامبر بوده اند و چندين برابر اين افراد، كنيز در حرمسرای پيامبر وجودداشته است
.

.
شروع دعواها سر جانشينی رسول و چگونگی انتخاب ابوبكر در سقيفه بنی ساعده و كارهای او از جمله بيرون كردن حضرت فاطمه از باغ فدك ،‌كشتار افراديكه بامرگ محمد شروع به خروج از اسلام كردند توسط خالدبن وليد و خونريزيها وجنايات وحشيانه خالدبن وليد

.

.
شامل تشريح شخصيت عمر و بخصوص توصيف شنيدنی و سكــســـی علامه مجلسی از عمر بن خطاب


.


.در اينجا قسمتی از اشتباهات دولت ساسانی را خواهيد شنيد كه موجبات حمله اعراب را فراهم آورد از جمله ضعفی كه در برابر حملات جسته گريخته ابن حارثه نشان داده شد و باعث وقيح شدن اعراب گشت.در قسمت نوزدهم نيز دلايل پيروزی اعراب بطور كامل ريشه يابی خواهدشد..
.در اينجا ماجراهای اتفاق افتاده در قادسيه و دليل پيروزی لشكر كثيف اعراب را خواهيدشنيد.


.
پس از شكست قادسيه ، عمربن خطاب اين اجازه را بخود ميدهد كه به رسم محمد نامه ای به شاه ساسانی بنويسد و وی را به اسلام اجباری دعوت كرده و شرط و شروط احمقانه ای مطرح كند.در اينجا متن نامه عمر و متن پاسخ يزدگرد به وی را خواهيد شنيد..
عربهای نفرت آور بدستور عمر كه نامه نگاريش با يزدگرد بی نتيجه مانده بود مجددا حمله را ابنبار به تيسفون آغاز كردند و آنچنان وحشيانه خون ايرانیها را ريختند كه حتی شنيدن آن در اين فايل مطمئنا ناراحتتان خواهدكرد و علاوه بر آنچه كه از آثار تاريخيمان دزديدند (از جمله درفش كاويانی و فرش بهارستان و …كه مفصلا توضيح داده شده ) از آنجاييكه اين مسلمانان متعفن عرب و رهبر تهی مغزشان عمربن خطاب فقط قرآن را بعنوان كتاب ميشناختند هرچه كتاب از قرون گذشته در كتابخانه ها بود سوزاندند كه دلايل اسلاميشان نيز در اين فايل آورده شده است.
.


.
يزدگرد كه پس از سقوط تيسفون فراری و مورد خيانت بسيار واقع شد تااينكه سرانجام تنها ماند و بقتل رسيد. دليل حمايت ضعيف مردم از يزدگرد با دليل خيانت مردم به محمدرضا شاه در اين فايل مقايسه و نقش آخوندها در اين دو برهه تاريخی ايران ريشه يابی شده است كه بسيار شنيدنی است. بيدليل نيست كه ورود خمينی كثيف به ايران را قادسيه دوم يا حمله دوم اعراب ناميده اند.( در پايان اين فايل دروغ بزرگ تاريخی در مورد دخترخيالی يزدگرد كه در واقع وجودخارجی نداشته فاش ميگردد. تاريخ نشان داده كه يزدگرد جوانی بود كه 6 ماه از به روی كارآمدنش توسط آخوندهای زرتشتی ميگذشت و حتی فرصت ازدواج نيافت چه برسد به داشتن دختری كه به سن ازدواج رسيده باشد كه بخواهد باامام حسين ازدواج كند!!!)

.


.
پس از سقوط تيسفون ، اعراب به شهرهای ديگر يكی پس از ديگری وارد شدند و هربار با مقاومت ايرانيان در برابر پذيرفتن اسلام روبرو و بنابراين مجبور به كشتن آنها ميشدند ودر بسياری از شهرها يك نفر را زنده نگذاشتند.به بركت اسلام ، جنازه ايرانيان زمين شهرها را فرش كرد و خواهيد شنيد كه چگونه فرماندهان عرب روی زمين خون راه مينداختند تا به سوگندشان عمل كرده باشند!.

.
عشره مبشره به ده نفر از نزديكان پيامبر گفته ميشود كه بگفته خود پيامبر اين ده نفر يكراست به بهشت ميروند. بهمين دليل كارنامه تك تك اين افراد دراينجا آورده شده است تا متوجه شويد كه اين ده نفر بهشتی چه افراد وارسته ای !!! بودند و چگونه بعضيهايشان به كشتن يكديگر اقدام كردند!
فقط ببينيد معيارهای پيغمبرتان چقدر جالب بوده است و طبق اين معيار ،‌ رفسنجانی هم قطعا يكراست به بهشت خواهد رفت!!

.


.
عمربن خطاب به دست يكی از ايرانيان شجاع بنام پيروز که یکی از اسرای جنگ ایران و اعراب بود هلاك ميگردد كه در اينجا چگونگی اين ماجرا و روايات مربوط به آن آورده شده است.

.


..
ماجرای روی كار آمدن معاويه و فرستادن سردار وحشی اسلام ، حجاج بن يوسف به ايران و خونريزی و كشتار ايرانيان و تجاوز به بچه ها و زنان ايرانی در عهد امويان را و همينطور خراج گرفتن و مُهر كردن ايرانيها در شهرهای تسليم شده را خواهيد شنيد. در اين جهنم اسلامی ، ابومسلم خراسانی بر عليه اعراب به پا خاست كه نهايتا باعث برچيده شدن خلافت امويان شد
.
.
ابومسلم خراسانی( بهزادان) كه خودش باعث روی كار آمدن عباسيان شده بود خودش بدست دومين خليفه عباسی كشته ميشود و در پی آن قتلهای فجيع و بيرحمانه ای از سوی عباسيان بر ضد خاندان برمكی ( برامكه) كه در اصل ياور خلفای عباسی هم بوده اند آغاز ميشود كه بهتر است خودتان گوش كنيد


.

.
خاندان عباسی ‌درست مانند خمينی هر شخصيت برجسته ايرانی ای را كه باآنها همكاری كرده بود نهايتا كشت. دراين فايل ماجرای كشتن روزبه ( ابن مقفع ) ، منصور حلاج ، سرخسی ، لاهقی و ابن كيثان را آورده ايم. عامل بيشتر اين قتلهای زنجيره ای ،منصور خليفه عباسی بود كه از خونخوارترين خلفای اعراب محسوب ميشود
..
پس از كشتن ابو مسلم، شورشهای زيادی از سوی ايرانيان درگوشه و كنار شروع شد وتاقرن چهارم ادامه يافت. بطوريكه در بسياری موارد اعراب را شديدا بستوه آوردند. از جمله "به آفريد" كه دينی مشابه زرتشت را بنيان نهاد ،"خَداش" كه پيرو مزدك بود ، "ســنباد" كه از دوستان ابومسلم بود و به خونخواهی او برخاست، "استادسيس" كه يك سيستانی بود و لشكری در خراسان بر ضد خليفه عباسی به راه انداخت."هشام بن حكم خراسانی"(المقنع) كه به تبعيت از ابومسلم و تبعيت از سياه جامگان، فرقه سپيدجامگان را براه انداخت كه اين جامه سپيد نشاندهنده اعتقاد و علاقه آنها به مانويان (پيروان مانی) بود.

..ماجرای قيام شجاعانه بابك خرمدين بر ضد اعراب كه بشدت اين قوم كثيف را به زانو درآورد اما در نهايت خيانت يك سردار ايرانی بنام "افشين" موجب شكست وی شد و ماجرای كشتن بابك با زجر توسط معتصم خليفه عباسی نشانگر اوج كينه و عقده اعراب در برابر ايرانيهای واقعی است.
بعداز بابك هم شخصی بنام "مازيار" به دنباله روی از او قيام كرد و اينبار هم ميبينيد كه باز يك ايرانی ديگر به وی خيانت كرد و او را به چنگال خليفه انداخت.
سرانجام همانطور كه خواهيدشنيد خود افشين هم بدست خليفه عباسی كشته ميشود ( درست مثل ياران خمينی كه به دست خود وی كشته شدند ) و خليفه ( معتصم ) در يك روز به سه دختر بابك خرمدين ، مازيار و افشين كه هرسه باكره بودند تجاوز ميكند و اين فاجعه را تكميل ميفرمايد!!ببينيد جانشينان محمد چه كثافتهايی بوده اند ... فقط بشنويد و درس بگيريد...
در آخر اين فايل نيز خلاصه ای از مقاومت مردم ايران در سالهای بعد از بابك را در برابر نفوذ اسلام خواهيد شنيد.


خوشحالم كه توانستم اين تاريخ سانسور نشده اسلام و ورودش به ايران را بصورت يك سری صوتی كاملا مستند و معتبربا ذكر منابع تاريخی و از زبان آقای فاضلی عزيزم در اينجا قرار دهم تا نسل جوان بخواند و بداند كه ماجرا چه بوده است
...

.به اميد رهايی هرچه سريعتر از اين دين مبين!!!!!


.
Saturday

دانستنيها

آيا ميدانيد؟!
آنچه در اين بخش خواهيدشنيد نكات بسيار ظريف و هوشمندانه ای است كه در ارتباط با مذهب بطور كاملا منطقی عنوان شده است.
شنيدن اين فايلها ممكن است باعث كمرنگ شدن يا ازميان رفتن اعتقادات مذهبی شما شود. بهمين دليل از افراديكه تمايل به حفظ مذاهب خويش رادارند توصيه ميكنم از شنيدن اين فايلها خودداری كنند.قبل از هرچيز بخاطر گل روی مسلمانان كه بيش از هرچيز به جماع و لواط علاقه دارند از يك واقعيت سكسی شروع ميكنيم:
آيا ميدانيد چرا نيروی جنسی حضرت محمد به اندازه 40 مرد بود؟؟؟؟!!! و آيا ميدانيد در بهشت برای هرمرد مسلمان 24000000 حوری برای جماع وجوددارد؟- رضا فاضلی(خوش بحال مردان مسلمان!!!!).آيا ميدانيد چه محاسباتی باعث شد انيشتين يكتاپرست نشود؟ - رضا فاضلی( درواقع همين محاسبات نجومی كه خواهيد شنيد بود كه او را بطور كامل به بيخدائی رساند. از دوستان مذهبی تقاضا ميكنم جهت حفظ دين خود از شنيدن اين فايل خودداری فرمايند!).آيا ميدانيد اعتقاد به روح اولين بار چگونه بوجودآمد؟-رضا فاضلی.

آيا ميدانيدچرا داستان نوح به كل دروغ است؟-رضافاضلی(ايرادات داستان و اثبات دروغ بودن آن با محاسبات كامل رياضی).آيا ميدانيد عرب نفرت آور چه به روز تيسفون و فرش بهارستان آورد؟- رضا فاضلی.آيا ميدانيد بعد از حمله عربهای متعفن به ايران ، ائمه معصومين چه كردند؟ - رضا فاضلی(اين قسمت از تاريخ را توی كتابهای درسيمان نمياورند.جمهوري كثيف و اسلامی خوب ميداند كه اين قسمت را نسل ما نبايد بداند چون درآنصورت برده و بنده آخوند نخواهندشد...).آيا ميدانيد عبارت "الله اكبر" مربوط به قبل از اسلام است؟!! - رضا فاضلی.آيا ميدانيد در طول روز هر مسلمان حداقل 15 بار دروغ ميگويد؟؟!!-رضا فاضلی.
آيا ميدانيد روزانه چقدر داريد ناآگاهانه از دستورات دينتان سرپيچی ميكنيد؟- رضا فاضلی.آيا ميدانيد چرا خود آخوندها به سراغ امامزاده ها نميروند؟ - رضا فاضلی.آيا ميدانيد چرا نهج البلاغه گفته های حضرت علی نيست ؟ - رضا فاضلی.آيا ميدانيد چه ارتباط فاميلی تنگاتنگی بين ائمه و دشمنانشان(بگفته آخوندها)‌ وجودداشته است؟ رضا فاضلی.آيا ميدانيد مردم ايران چرا ديكتاتور شده اند؟ - رضا فاضلی.آيا ميدانيد مردم ايران بيشترين درصد خيانتكاری را درطول تاريخ داشته اند؟-رضافاضلی(دراينجا هومر آبراميان به خيانت خيزترين بودن كشورايران اشاره كرده و آن را ريشه يابی ميكندوبخصوص به چاپلوسی بسياری از ايرانيها در برابر عربهای پست اشاره ميكند كه ادامه همين خيانتها ما را به اينجا كشاند...)


نظرات شما

پاسخی برای سوالات بی پاسخ

ممنوعه ها

در اينجا تصميم دارم به سوالات بي پاسخی كه به ذهن تك تك شما گاه و بيگاه خطور ميكند بپردازم. هرچنددرگذشته حتی جرات فكركردن به اين مسائل هم وجودنداشت اما حالا ديگر نميشود جلوی ذهن كنجكاو نسل ما و نسلهای بعدی را گرفت. پس فايلهای زيررابشنويد شايد برای اولين بار بتوانيد پاسخ اين سوالات بيجواب ر ا بگيريد...
( بازگويی مباحثه بين ابراهيم ويكتوری ( ستاره شناس) و دكتر جوادی ( فعال حزب كمونيست) و شهرام همايون (‌مدير تلويزيون كانال يك )


به راستی چرا خدابا افراد ستمكار و فاسد بهتر كنار ميايد؟ چرا مثلا رفستجانی راحت مال مردم را ميخورد و الله به راحتی چشمش را ميبندد؟ مگر حق الناس را ميشود بخشيد؟ اين عدل خداست؟

پروسه بوجود آمدن خدا برطبق تاريخ – رضا فاضلی
.

بهشت وجهنم
و در پايان باز هم از ماجراهای اكشن درون جهنم بشنويد تا ببينيد چه چيزی در انتظار شماست بخصوص با خواندن اين سايت رفتنتان به جهنم قطعی است پس جلوجلو بهتر است اينهارابشنويد تا آنجا غافلگير نشويد...

توصيف خدای مهربان از جهنم رضا فاضلینظرات شما

Tuesday

دشمنان خاندان پهلوی

رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی


به مناسبت فرارسيدن چهارم و پنجم مرداد كه روزهای تلخ درگذشت دو شاهنشاه پهلوی را به ياد مياورد تصميم دارم ضمن گراميداشت ياد اين پدر و پسر كارنامه اعمالشان را برای نسل جوان در اينجا قرار دهم .نكته جالبی وجوددارد. مخالفين اصلی اين پدروپسر چهار گروهند :
1- طرفداران ماندگاری جمهوری اسلامی( ازجمله اصلاح طلبان و مصدقيها)
كه حاضرند ايران نابودشود اما شاهنشاهی پهلوی بازنگردد. دزديهای مالی فجيع در اين سالها همگی مربوط به اين گروه است. البته بسياری از نسلهای جوانشان ديگر مثل والدينشان از پهلويها كينه ندارند چون عملكرد سياه همفكران پدرومادرهايشان را ديده اند. آن گروهی كه هنوز طرفدار جمهوری اسلامی مانده اند فقط برای منافع مالی است و نه كينه از شاه... جوانان اين گروه بشدت نسبت به نسل قبل متحول شده اند و خيليهايشان خواننده من نيز هستند.2- بازماندگان سلسله قاجار كه كينه عجيب و البته قابل دركی از خاندان پهلوی دارند آنهم برای اينكه هنوز فكر ميكنند اگر رضاشاه نبود آنها هنوز بر مسند قدرت بودند. اين كينه در نسل جوان اينها نيز كم و بيش ديده ميشود هرچند زجری كه اين نسل جوان از رژيم اسلامي ديدند كينه كوركورانه شان از پهلويهاراكم كرده است


.3- توده ايها و طرفداران شوروی – متاسفانه اين گروه تفكرات فوق العاده يخ زده و كينه توزانه ای نسبت به سلسله پهلوی دارند و در قرن گذشته خيانتهای خواسته يا ناخواسته زيادی به مردم ايران كرده اند .طرز تفكر اين گروه كه متاسفانه پدرم نيز جزو آنهاست آنهارااز كشورهايی مانند امريكا بطرز بيمارگونه ای بيزاركرده و نفرتشان پايان ناپذير است. اين افراد حاضرند به فلاكت بيفتند ولی فكرشان درمورد امريكا و يا حداقل شاهان پهلوی عوض نشود. بسياری ازآنها پس از انقلاب در ايران همرنگ جماعت شدند.بسيار‍‍یشان ريش گذاشتند و ... ولی هنوز حرف از خاندان پهلوی آنها را رو به سكته مياندازد. پدرم از استثنائات بود و شايد هم بخاطر من سرانجام حاضرشد از تعصباتش دست بردارد وواقعيت را بپذيرد


.4- مجاهدين - كه بدليل رهبری غلط رو به انزوال هستند و در سرنگوني شاه مانند توده ايها نقش بزرگي داشتند و توسط خمينی قلع و قمع شدند و پاسخ مبارزاتشان بر ضد شاه را گرفتند اما كينه ابلهانه اين گروه از خاندان پهلوي درست مثل توده ايها و كمونيستها هرگز پايان نگرفت!سخنان من بيشتر با دو گروه اول است. چون بدليل شكست كمونيسم در دنيا و
عملكرد زشت و ابلهانه توده ايها در همدستی با خمينی كثيف كمتر جوانی حاضر به ورود به اين گروههای منفعل وسراسر كينه است. فرزندان بسياری از دوستان پدرم در ايران كه در اين گروه جای دارند يا سلطنت طلب شده اند يا طرفدار سرسخت امريكا!! وچون روی سخن من با جوانهاست بنابراين بااين گروه سالخورده و منجمد كاری نخواهم داشت.

.

سخنان مستندی از يكی از ارزنده ترين تاريخدانان معاصر ، دكتر مهرا ملكی در مورد رضا شاه و همچنين يك بررسی كلی بر كارنامه رضاشاه توسط رضا فاضلی برايتان آماده كرده ام كه اميدوارم منبع موثقی باشد برای رجوع دادن مخالفين شاهان پهلوی به آن. اطمينان دارم اگر دوگروه اول كه در بالا عنوان كرده ام ، اين فايلهارابشنوند و كمی بيانديشند نظر منصفانه تری نسبت به اين پدر و پسر پيداخواهندكرد.
آيا رضاشاه را انگليسيها آوردند؟ - دكتر مهرا ملكی( با مدارك تاريخی)
يادشان گرامی باد


ای كاش اعضای جبهه ملی، توده ايها ،‌مجاهدين و كمونيستها حداقل بدليل دشمنی كوركورانه خود با سلسله پهلوی و نابود كردن ايران يك عذرخواهی ساده از ايرانيان ميكردند. ای كاش...

نظرات شما

Saturday

به مناسبت انتشار كتاب هفتم و اكران فيلم پنجم

فتوای قتل هری پاتر توسط امام خمينیدر پی انتشار عكس غير اسلامی زير از هری پاتر و دركو ملفوی كه توسط ريتااسكيتر بطور گسترده دررسانه ها پخش شد پايه های اسلام باز شروع به لرزيدن كرد و حضرت امام خمينی (ره) بناچار مجددا براي نجات اسلام وارد عمل شدند و فتوايی را ازدوزخ با پست "دی اچ ايل" ( تركيب DHL و جبرئيل) مخابره فرمودندبسمه تعالي
انا لله و انا اليه راجعون
به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي‌رسانم نظر به سوابق غير اسلامي يك عنصر معاند با اسلام و قرآن ، الهري الباتر ( با نام مستهجن و خارجي هري پاتر ) و رابطه غير اخلاقي ايشان با عنصر معلوم الحال دراكو مالفوي ، هردو طبق موازين شرع مقدس اسلام در برابر عمل شنيع لواط ، محكوم به اعدام از طريق سنگسار مي‌باشند. از مسلمانان غيور مي‌خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعا آنها را سنگسار كنند و اگر سنگ دم دستشان نبود هرطوري دلشان خواست اعدام نمايند تا ديگر كسي جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس كه در اين راه كشته شود، شهيد است ان شاء الله. ضمناَ اگر كسي دسترسي به مؤلف كتاب هاي هري پاتر دارد ولي خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد.

نظر به سابقه مبارزاتي " ابو المالفويه " ( لوسيوس مالفوي كه الحق خيلي لوس است ) و شخص دراكوي فريب خورده برعليه جامعه جادوگران دولت سلطنتي بريتانيا و اينكه خاندان ايشان بااقدامات موثر خود موجب تضعيف ساحران انگلستان و بالنتيجه تقويت دولتهاي اسلامي گرديده اند و نظر به ارتباط نزديك ايشان با حجت الاسلام والمسلمين ولدمورت الله كه از مقربين درگاه پيغمبراكرم ( ص‌) و جهان اسلام مي باشند، دراكو مالفوي را در صورت توبه از عمل شنيع لواط ،مورد عنايت و شفقت اسلامي قرارداده و با يك درجه تخفيف ايشان را به حبس ابد در زندان قصر تهران و تحت نظر ديمنتورهاي بسيجي جان بركف محكوم ميفرماييم.

ذبح اسلامي و رجم هري پاتر از تاريخ صدور اين فتوا لازم الاجرا بوده و احوط است كه مومنين تا قبل از نمايش فيلم مستهجن خامس، اين عنصر فاسد را به هلاكت رسانده و قلب ولي عصرراشاد كنند.

به ضعيفه "مك جونجال" ( مك گانگال ) هشدار ميدهم كه دست از عداوت بااسلام و ادامه راه دامبلدور لعنت الله عليه برداشته و جهت اجراي اين حكم با بسيجيان جان بر كف اسلام همكاري لازم را مبذول فرمايند و درجهت تخليه و تخريب هرچه سريعتر مكان شوم و شيطاني "هاجوارتز" كه محل لهو و لعب و فساد اين قبيل نوجوانان گمراه گشته است تعجيل فرمايند.
كليه دانش آموزان هاجوارتز ميبايستي در اسرع وقت به حوزه علميه قم منتقل شده و اساتيد آن مكان نامقدس نيز پس از گذراندن دوره هاي لازم بعنوان مدرس حوزه اجازه تدريس حوزوي خواهندداشت.
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته


روح الله الموسوي الخميني
15 تير 1386/ 11 جمادي الثاني 1428 هجري القمري


رونوشت:
دفتر آيت الله العظمي روفوس الاسكريمجيور
دفتر بيت رهبري در تهران
دفتر المينروالمك جونجال مديره محترمه لانه فساد هاجوراتز
حضرت امام خمينی رضوان الله تعالی عليه قدس سره الشريف! در پاسخ به خبرنگار اعزامي ايرنا به دوزخ كه غير قانوني بودن سنگسار نوجوانان زير 17 سال را به ايشان خاطرنشان كرده بود فرمودند:
"احكام اسلام، زير 17 سال و بالاي 17 سال نميشناسد. اين مسخره بازيها را كناربگذاريد.من كه وقتی زنده بودم بارها گفتم كمی آيات قتال را درقرآن بخوانيد. چرا نميفهميد شماها؟ خداوند تبارك و تعالي دوست ندارد اين سوسول بازيهارا ! اين پسر ، شيطان مجسم است و بايد نابود بـــشـــَــــد. "


آخرين كتاب هری پاتر ( جلد هفتم ) بفاصله ده روز پس از اكران فيلم پنجم (هری پاتر و محفل ققنوس) منتشر خواهدشد و در تمام كشورها بچه ها، نوجوانها ، جوانها و حتی بزرگسالان بااشتياق در انتظار جشن انتشار آخرين كتاب هری پاتر وهمينطور اكران فيلم پنجم بصورت سه بعدی با آخرين تكنيكهای سينمايی هستند اين درحاليست كه در ايران به لطف " اسلام ناب محمدی" نه از اكران فيلم پنجم در سينماها خبری هست و نه از جشن انتشار كتاب هفتم...


نسل جوان ايران چه گناهي كرده اند كه بايد از اين ساده ترين و سالمترين تفريحات كه حق همه جوانهاو نوجوانهای دنياست محروم شوند؟


اسلاميون! دعوت كردن هنرپيشه های فيلم توی سرتان بخورد! فرش قرمز توی سرتان بخورد! جشن گرفتن هم توی سرتان بخورد! اما آيا پخش اين فيلم همزمان با بقيه دنيا هم پايه های اسلام عزيزتان را ميلرزاند؟


بابا يه فكراساسی بايد برای اين پايه های اسلام بكنيد كه همش درحال لرزيدن و قردادن است!


بچه های نسل جوان! وقتش

نرسيده كه اين دين عقب مانده اعراب كثيف را كه كوچكترين لذتها راازشماگرفته به زباله دان بيندازيم ؟

Sunday

كتابهای درخواستي و ضددينكتابهای درخواست شده و كميابدر طول اين مدت خوانندگان عزيز اين سايت ، كتاب " پاسخ به تاريخ " نوشته محمدرضا شاه فقيد را بارها خواسته بودند كه آن را تهيه كردم و بهمراه يك سری كتابهای مفيد ديگر در اينجا قرار ميدهمپاسخ به تاريخ - نوشته محمد رضا شاه پهلوی

Pasokh be Tarikh - Mohammad Reza Pahlaviدکتر مصدق، آسیب شناسی یک شکست - دکتر علی میرفطروس

روز قيامت در اسلام - دكتر مسعود انصاریآيات شيطانی - نوشته سلمان رشدی.

Friday

ایرانیهای خائن را بشناسیم


دو فیلم مستند تاریخی از خیانتکاران

در زیر دو فیلم مستند بسیار جالب را از خیانتکاران مشهور ایران خواهید دید
در فیلم اول خمینی در جایگاهش نشسته و اراذل و اوباش یکی پس از دیگری برای بوسیدن دستهای کثیفش شرف حضور می یابند! در میان بوسندگان ! میتوان فریب الله خاتمی و میرحسین موسوی را هم مشاهده کرد. فیلم را به دقت ببینید


فیلم دوم رفسنجانی دزد را بعد از مرگ خمینی دجال نشان میدهد که چگونه با دغل بازی و دروغ های واضح باعث شد که خامنه ای به عنوان رهبر انتخاب شود
ببینید مشتی کفتار چگونه با سرنوشت ما بازی کردند

Sunday

کارنامه دجال

دیو سیاه اسلامی... خمینی دجال


تكميل پرونده جنايات و حماقتهای امام خمينیابتدا با هم مروری بر اصل و نسب اين بيمار روانی خواهيم داشت تا ببينيم اين ديو از چه خانواده بی ارزشی تنوره كشيد...

بیرون افتادن لنگ و پاچه دجال از کفن
و اما باز طبق خواسته دوستان جهت تفريح قدری از دُر فشانی امام را مياورم تا بشنويد و بخنديد:

.

.دراين فايل فتواهای خمينی اين هيولای روانی مسلمان را در كتابش تحريرالوسيله خواهيدشنيد كه اين
جانور و همكيشانش چقدر پست و رذل و ديو صفت هستند و به چه چيزهايی فكرميكنند. ببينيد يك مسلمان با طرز تفكر اسلامی چقدر ميتواند به درجات اخلاقی پست و پايين و كثيفی برسد كه به ذهنش سكس با طفل شيرخوار و دختران زير 9 سال خطوركند!!! البته تعجبی ندارد وقتی پيامبرشان به دختر 9 ساله رحم نكرد ميخواهيد پيروانش به دختران و اصولا بچه های زير 9 سال رحم كنند؟!

.


ماجراهای خمينی و مستراح!! رضا فاضلی


ببينيد اين مرد روحانی ! چطور ذهن كثيفش را به معرض عموم ميگذارد و اطلاعات شايانی درمورد تخليه روده در اختيار امت شهيدپرور قرار ميدهد.هيتلر و خمينی هريك كتابی نوشتند كه با خواندن آنها شباهت وحشتناك اين دو جنايتكار مشخص ميشود . ايندو بشكل عجيبي افكار ماليخوليايي يكسانی داشتند.نكته ديگری كه پس از خواندن كتاب خمينی ( كشف الاسرار) هر انسانی را بفكر فرو ميبرد اينست كه مهندس بازرگان و جبهه ملی و مجاهدين و تمامی افرادی كه ميگويند انقلابشان دزديده شده است (!) همه شان باتوجه به اينكه قطعا مطالب اين كتاب را خوانده بوده اند چيزي جز يك مشت خيانتكار نبوده اند و بخاطر اين خيانتشان تاابد دربرابر قربانيان جمهوری اسلامی مسئولند. اگر هم بگويند كه كتابهای خمينی كبيرشان را نخوانده بودند و اينها را نميدانستند بايد گفت كه پس غلط كردند كه جلو افتادند و ادعای روشنفكری كردندو با سرنوشت دیگران بازی کردنددرحاليكه كتاب كسی را كه رهبرشان بود نخوانده بودند...ملتی كه روشنفكرش بازرگان و سروش و سنجابی و آن ابراهيم يزدی منفور كثيف باشد عاقبتش همين است.

.


.


.
شمشيركشيهای خمينی بر ضد قرآن و پيامبر
خمينی موجود احمقی بود! او خودرامظهر اسلام ميدانست اما شعورش به حدی پايين بود كه ناخواسته درنوشته هايش در كتاب كشف الاسرار خزعبلاتی را بيان كرد كه درواقع شمشير كشی ای بود در برابر اسلام، پيامبر اسلام و قرآن.دكتر شفا با زيركی پی به اين نكات جالب برده و آنچه كه ميشنويد اعلام جرمهای اوست بر ضد خمينی بخاطر نوشته هايی كه با معيارهای خود خمينی ميتوانست فتوای قتل وی را صادر كند. به اين اعلام جرمهای شنيدنی گوش كنيد:


.
شمشيركشی خمينی بر ضد پيامبر 1 2
.دوروييهای تاريخی خمينی


از نظر تاريخی، خمينی بارها و بارها دروغ گفته و البته بعد با شارلاتان بازی كامل و با وقاحت تمام اعلام كرده كه خدعه كرده است و از پيامبر اسلام مثال آورده است كه خدعه ميكرد پس من هم خدعه ميكنم!
.

دو مورد فاحش از اين كثافتكاريهای خمينی را بعنوان حسن ختام مياورم تا مسلمانان به وضوح ببينند كه چه رهبران كثيف و رياكار و فاسدی دارند.

اين دو مورد تنها دومثال از صدها دروغی است كه توسط يك رهبرمسلمان بيان شده است.

مسلمانان! آيا زمانش نرسيده كه خودرا از باتلاق اين دين كثيف نجات دهيد و يك زندگی پاك را شروع كنيد؟

.
.

.
.
.
.
و بالاخره ببينيم پس از مرگ دجال بين آخوندهای بازمانده وی چه اتفاقی افتاد:
.
.
.

Saturday

آخوندولوﮊی!!

اثبات بی اعتقادی آخوند به روز قيامت
.
.
تعجب كرديد نه؟ اما واقعيت دارد ...
قبل از شروع بحث بهتر است قدری بيشتر با ماهيت يك آخوند آشنا شويم. پس ابتدا فايلهای زير را بشنويد تا ببينيم كه اصولا آخوند كيست و چگونه بوجود آمده است
.
.
آيا ميدانيد ماجرای ارثيه عود چيست وانگليس چگونه با ماجرای ارثيه عود آخوندهای شيعه را در ايران تقويت كرد؟
.
.
.
.
.


آخوندها چه اسلامی چه مسيحی و ... تمايل عجيبی به خون دارند! نياز نيست به تاريخ سراسر جنايت روحانيون رجوع كنيم. اگر به روضه ها و متن آنها( بخصوص روضه امام حسين ) توجه كنيد براحتی پي به روان بيمار و ساديست روحانيون و تمايل خطرناكشان به خون خواهيدبرد :

روضه امام حسين و ارتباط آن با ساديسم آخوند – رضا فاضلی


آيا فكرميكنيد آخوندها به خدا اعتقاددارند؟

.
آيا اگر رفسنجانی به خدا اعتقادداشت جرات ميكرد اينهمه از مردم بدزدد يا بكشد؟
آيا اگر خمينی به روز قيامت اعتقادداشت به خودش اجازه اينهمه جنايت ميداد؟
آيا خامنه ای بااين كارنامه سياه هيچوقت فكرنكرده كه اگر روز جزايی باشد عاقبتش چه خواهدشد؟

جواب اين سوالها ساده است.فايل صوتی زيررابشنويدتا به جوابتان برسيد...

دلايل بی اعتقادی آخوندها به خدا و دينرضا فاضلی

آخوندها خودشان ميدانند كه اين حرفها همه پوچ است. نه بهشتی هست نه جهنمی...
بهمين دليل هم هست كه به راحتی به هر فسادی دست ميزنند و اين دكان دين را فقط برای سركيسه كردن مردم نگاه داشته اند.

بياييد فكركنيم...

هركس كه درمورد هر دينی شروع به تحقيق كند دير يا زود به نتيجه ميرسد كه از سرتاپای آن دروغ است و بسياری از مسلمانان و مسيحيان و يهوديان از جمله خود من به همين ترتيب بی دين شدند.

حالا شما فكرميكنيد آخوندها كه خودشان در بطن اين مرداب هستند و از نزديك باآن سروكاردارند به اين نتيجه نرسيده اند؟

دقيقا به همين دليل است كه اين موجودات كثيف با هر پيشرفت علمی مخالفند چون اينها با تحميق مردم و نادان نگاه داشته شدن مردم و ماندن آنها دراعتقادات مذهبی است كه ميتوانند به چاپيدن و مفت خواری ادامه دهند. خودشان بهتراز هركس ميدانند كه هرچه مردم آگاهتر شوند بيشتر از دين و مذهب دور ميشوند و دكان آنها تخته خواهدشد.
و اينهم يك نمونه جالب در تاريخ ايران درمورد مخالفت دايناسورهای اسلامی با قطار و تلفن!!!

فتوای تاريخی و اسلامی : خطوط نلگراف ، جن دارد!!!! - (بسيارشنيدنی)


و سرانجام بايد ديد كه آيا:


.