Friday

ایرانیهای خائن را بشناسیم


دو فیلم مستند تاریخی از خیانتکاران

در زیر دو فیلم مستند بسیار جالب را از خیانتکاران مشهور ایران خواهید دید
در فیلم اول خمینی در جایگاهش نشسته و اراذل و اوباش یکی پس از دیگری برای بوسیدن دستهای کثیفش شرف حضور می یابند! در میان بوسندگان ! میتوان فریب الله خاتمی و میرحسین موسوی را هم مشاهده کرد. فیلم را به دقت ببینید


فیلم دوم رفسنجانی دزد را بعد از مرگ خمینی دجال نشان میدهد که چگونه با دغل بازی و دروغ های واضح باعث شد که خامنه ای به عنوان رهبر انتخاب شود
ببینید مشتی کفتار چگونه با سرنوشت ما بازی کردند