Tuesday

دشمنان خاندان پهلوی

رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی


به مناسبت فرارسيدن چهارم و پنجم مرداد كه روزهای تلخ درگذشت دو شاهنشاه پهلوی را به ياد مياورد تصميم دارم ضمن گراميداشت ياد اين پدر و پسر كارنامه اعمالشان را برای نسل جوان در اينجا قرار دهم .نكته جالبی وجوددارد. مخالفين اصلی اين پدروپسر چهار گروهند :
1- طرفداران ماندگاری جمهوری اسلامی( ازجمله اصلاح طلبان و مصدقيها)
كه حاضرند ايران نابودشود اما شاهنشاهی پهلوی بازنگردد. دزديهای مالی فجيع در اين سالها همگی مربوط به اين گروه است. البته بسياری از نسلهای جوانشان ديگر مثل والدينشان از پهلويها كينه ندارند چون عملكرد سياه همفكران پدرومادرهايشان را ديده اند. آن گروهی كه هنوز طرفدار جمهوری اسلامی مانده اند فقط برای منافع مالی است و نه كينه از شاه... جوانان اين گروه بشدت نسبت به نسل قبل متحول شده اند و خيليهايشان خواننده من نيز هستند.2- بازماندگان سلسله قاجار كه كينه عجيب و البته قابل دركی از خاندان پهلوی دارند آنهم برای اينكه هنوز فكر ميكنند اگر رضاشاه نبود آنها هنوز بر مسند قدرت بودند. اين كينه در نسل جوان اينها نيز كم و بيش ديده ميشود هرچند زجری كه اين نسل جوان از رژيم اسلامي ديدند كينه كوركورانه شان از پهلويهاراكم كرده است


.3- توده ايها و طرفداران شوروی – متاسفانه اين گروه تفكرات فوق العاده يخ زده و كينه توزانه ای نسبت به سلسله پهلوی دارند و در قرن گذشته خيانتهای خواسته يا ناخواسته زيادی به مردم ايران كرده اند .طرز تفكر اين گروه كه متاسفانه پدرم نيز جزو آنهاست آنهارااز كشورهايی مانند امريكا بطرز بيمارگونه ای بيزاركرده و نفرتشان پايان ناپذير است. اين افراد حاضرند به فلاكت بيفتند ولی فكرشان درمورد امريكا و يا حداقل شاهان پهلوی عوض نشود. بسياری ازآنها پس از انقلاب در ايران همرنگ جماعت شدند.بسيار‍‍یشان ريش گذاشتند و ... ولی هنوز حرف از خاندان پهلوی آنها را رو به سكته مياندازد. پدرم از استثنائات بود و شايد هم بخاطر من سرانجام حاضرشد از تعصباتش دست بردارد وواقعيت را بپذيرد


.4- مجاهدين - كه بدليل رهبری غلط رو به انزوال هستند و در سرنگوني شاه مانند توده ايها نقش بزرگي داشتند و توسط خمينی قلع و قمع شدند و پاسخ مبارزاتشان بر ضد شاه را گرفتند اما كينه ابلهانه اين گروه از خاندان پهلوي درست مثل توده ايها و كمونيستها هرگز پايان نگرفت!سخنان من بيشتر با دو گروه اول است. چون بدليل شكست كمونيسم در دنيا و
عملكرد زشت و ابلهانه توده ايها در همدستی با خمينی كثيف كمتر جوانی حاضر به ورود به اين گروههای منفعل وسراسر كينه است. فرزندان بسياری از دوستان پدرم در ايران كه در اين گروه جای دارند يا سلطنت طلب شده اند يا طرفدار سرسخت امريكا!! وچون روی سخن من با جوانهاست بنابراين بااين گروه سالخورده و منجمد كاری نخواهم داشت.

.

سخنان مستندی از يكی از ارزنده ترين تاريخدانان معاصر ، دكتر مهرا ملكی در مورد رضا شاه و همچنين يك بررسی كلی بر كارنامه رضاشاه توسط رضا فاضلی برايتان آماده كرده ام كه اميدوارم منبع موثقی باشد برای رجوع دادن مخالفين شاهان پهلوی به آن. اطمينان دارم اگر دوگروه اول كه در بالا عنوان كرده ام ، اين فايلهارابشنوند و كمی بيانديشند نظر منصفانه تری نسبت به اين پدر و پسر پيداخواهندكرد.
آيا رضاشاه را انگليسيها آوردند؟ - دكتر مهرا ملكی( با مدارك تاريخی)
يادشان گرامی باد


ای كاش اعضای جبهه ملی، توده ايها ،‌مجاهدين و كمونيستها حداقل بدليل دشمنی كوركورانه خود با سلسله پهلوی و نابود كردن ايران يك عذرخواهی ساده از ايرانيان ميكردند. ای كاش...

نظرات شما