Thursday

تفسيرقرآن


تفسير قرآن
تحميق انسان


مدت كوتاهی پس از تدوين قرآن ، ايرادهای آن يكی پس از ديگری نمايان شد و بتدريج اين افتضاح چنان بالاگرفت كه شيادان دينی مجبورشدند راه ديگری برای تحميق مسلمانزاده ها بيابند و آن اين بود كه بگويند اين عبارات احمقانه كه در قرآن آمده درواقع معانی ديگری دارد!! و اين شيادان كه نام خود را مفسرقرآن گذاشتند شروع به تفسير جملات بی محتوای قرآن كردند ازجمله طباطبايی ، زمخشری و ...مترجمين قرآن هم در همين راستا سعی كرده اند توی ترجمه هايشان عبارات خيلی زننده و احمقانه قرآن را حذف كنند يا به شكلی آنرا عوض كنند كه زياد الله و پيامبرشان ضايع نشوند!!!اين فريبكاری 1400 سال است كه ادامه دارد و هنوز چنين شيادانی مانند شيرين عبادی روباه صفت و اربابش فريب الله خاتمی و يا عبدالكريم سروش حقه باز ، به زور سعی دارند با تفسيرهایيكه خودشان از اسلام و قرآن ميكنند اين دين كثيف را بزك كنند و به مردم عامی تنقيه اش كنند .باشد كه روزی فرابرسد كه مردم لگد محكمی به امثال خاتمی و شيرين عبادی شارلاتان و سروش بزنند . چرا كه اينها از خامنه ای و احمدی نژاد صدها برابر خطرناكترند.
.

ببينيد اين به اصطلاح روشنفكرهای زمان انقلاب چه خزعبلاتی در مورد علم و تكنولوژِی قرآن گفته اند و بعد آيات پراز علم! در قرآن را توسط آقای فاضلی خواهيدشنيد
.
آياتی از قرآن كه تفسيرقرآن را منع كرده اند- رضا فاضلی
.
ترجمه وتفسير فريبكارانه كلمه "شراب"در سوره الواقعه از سه مترجم مختلف- رضا فاضلی
سه مترجم بطورجداگانه هركدام هرجوركه خواسته اند شراب را ترجمه كرده اند. بشنويد و بخنديد
.
.


.
گوش كنيد تا ببينيد چگونه يك آخوند بيشرم ، با احمق فرض كردن مردم ،زيركانه يك آيه رااز وسط سوره مائده در مياورد و بعد ازاينكه آيات قبل و بعدرانيز ازبان آقای فاضلی شنيديد آنوقت درجه پستی اين مفسرين را درخواهيديافت
.


افتضاحات و اشكالات كار الله كه مفسرين نميخواهند شما بدانيد – رضا فاضلی

عادل نبودن الله ، ساديست بودن الله ، بی عقلی الله و خواسته های مسخره او در قرآن را در اينجا خواهيد شنيد و صد البته مفسرين فرآن از اينكه مردم اين حرفهارا بشنوند جلوگيری ميكنند... آيا يك عمر فريب نخورده ايم؟؟؟حالا در اينجا قسمتی از گندهائی را كه الله در قرآنش به بارآورده است ميشنويم تاببينيم مفسرين محترم اينهارا چطور ميخواهند زير فرش پنهان كنند....
قابل توجه شيرين عبادی ... اين زن خائن ناپاك كه تاكيد ميكند كه قبل از هرچيز يك "زن مسلمان" است...


زن احمق! بهتربودابتدااين آيات قرآن را ميخواندی و بعد خودرا يك زن مسلمان ميخواندی...اگرادعاميكنی مسلمان هستی پس حتما خوانده ای... تو اينها را قبول داری؟... چقدر بد است كه انسان بخواهد نوكر آخوند بشود. اينطورنيست شيرين خانم؟ بيدليل نيست كه بجای دفاع از حقوق مردم ايران خفه ميشوی و درعوض مرتب از سياست امريكا و زندان گوانتانامو صحبت ميكنی... كسی كه باشنيدن اين آيات ضدزن بازهم باافتخار از زن مسلمان بودنش يادكند برای خودش هم هيچ آبرو و احترامی قائل نيست چه برسد برای ملتش...

.

آيات بر ضد خانواده و مورد علاقه خمينی دجال در قرآنرضا فاضلی


يادتان هست كه خمينی حيوان صفت چگونه به بچه ها درمدارس دستور ميداد كه جاسوسی پدرومادرهايشان و خواهروبرادرهايشان را بكنند و جوری به بچه ها القا ميكرد كه پدرومادرشان اگر كافرباشند مستحق لو رفتن توسط بچه هايشان و سپس مجازات هستند...چه خانواده هايی كه به اين شكل از هم پاشيد...
باشنيدن اين آيات درخواهيد يافت كه آن پيره سگ خبيث آيا اين حرفها را از لابلای قرآن برداشت كرده بود يا نه ...

.


نظرات شما