Saturday

سالروز مرگ خمینی بر همگان خجسته باد

دیو سیاه اسلامی... خمینی دجالتكميل پرونده جنايات و حماقتهای امام خمينی


ابتدا با هم مروری بر اصل و نسب اين بيمار روانی خواهيم داشت تا ببينيم اين ديو از چه خانواده بی ارزشی تنوره كشيد...
بیرون افتادن لنگ و پاچه دجال از کفن


و اما باز طبق خواسته دوستان جهت تفريح قدری از دُر فشانی امام را مياورم تا بشنويد و بخنديد:

دراين فايل فتواهای خمينی اين هيولای روانی مسلمان را در كتابش تحريرالوسيله خواهيدشنيد كه اين
جانور و همكيشانش چقدر پست و رذل و ديو صفت هستند و به چه چيزهايی فكرميكنند. ببينيد يك مسلمان با طرز تفكر اسلامی چقدر ميتواند به درجات اخلاقی پست و پايين و كثيفی برسد كه به ذهنش سكس با طفل شيرخوار و دختران زير 9 سال خطوركند!!! البته تعجبی ندارد وقتی پيامبرشان به دختر 9 ساله رحم نكرد ميخواهيد پيروانش به دختران و اصولا بچه های زير 9 سال رحم كنند؟!ماجراهای خمينی و مستراح!! رضا فاضلیببينيد اين مرد روحانی ! چطور ذهن كثيفش را به معرض عموم ميگذارد و اطلاعات شايانی درمورد تخليه روده در اختيار امت شهيدپرور قرار ميدهد.

هيتلر و خمينی هريك كتابی نوشتند كه با خواندن آنها شباهت وحشتناك اين دو جنايتكار مشخص ميشود . ايندو بشكل عجيبي افكار ماليخوليايي يكسانی داشتند.نكته ديگری كه پس از خواندن كتاب خمينی ( كشف الاسرار) هر انسانی را بفكر فرو ميبرد اينست كه مهندس بازرگان و جبهه ملی و مجاهدين و تمامی افرادی كه ميگويند انقلابشان دزديده شده است (!) همه شان باتوجه به اينكه قطعا مطالب اين كتاب را خوانده بوده اند چيزي جز يك مشت خيانتكار نبوده اند و بخاطر اين خيانتشان تاابد دربرابر قربانيان جمهوری اسلامی مسئولند. اگر هم بگويند كه كتابهای خمينی كبيرشان را نخوانده بودند و اينها را نميدانستند بايد گفت كه پس غلط كردند كه جلو افتادند و ادعای روشنفكری كردندو با سرنوشت دیگران بازی کردنددرحاليكه كتاب كسی را كه رهبرشان بود نخوانده بودند...ملتی كه روشنفكرش بازرگان و سروش و سنجابی و آن ابراهيم يزدی منفور كثيف باشد عاقبتش همين است.


شمشيركشيهای خمينی بر ضد قرآن و پيامبر

خمينی موجود احمقی بود! او خودرامظهر اسلام ميدانست اما شعورش به حدی پايين بود كه ناخواسته درنوشته هايش در كتاب كشف الاسرار خزعبلاتی را بيان كرد كه درواقع شمشير كشی ای بود در برابر اسلام، پيامبر اسلام و قرآن.


دكتر شفا با زيركی پی به اين نكات جالب برده و آنچه كه ميشنويد اعلام جرمهای اوست بر ضد خمينی بخاطر نوشته هايی كه با معيارهای خود خمينی ميتوانست فتوای قتل وی را صادر كند. به اين اعلام جرمهای شنيدنی گوش كنيد:


شمشيركشی خمينی بر ضد پيامبر 1 2دوروييهای تاريخی خمينی
از نظر تاريخی، خمينی بارها و بارها دروغ گفته و البته بعد با شارلاتان بازی كامل و با وقاحت تمام اعلام كرده كه خدعه كرده است و از پيامبر اسلام مثال آورده است كه خدعه ميكرد پس من هم خدعه ميكنم!دو مورد فاحش از اين كثافتكاريهای خمينی را بعنوان حسن ختام مياورم تا مسلمانان به وضوح ببينند كه چه رهبران كثيف و رياكار و فاسدی دارند.اين دو مورد تنها دومثال از صدها دروغی است كه توسط يك رهبرمسلمان بيان شده است.مسلمانان! آيا زمانش نرسيده كه خودرا از باتلاق اين دين كثيف نجات دهيد و يك زندگی پاك را شروع كنيد؟

.


.گوش کنید ببینید این خمینی احمق و دلقک چگونه در کتابش تحریرالوسیله با مغز پر از پهن خویش سعی میکند احکام نماز را با تکنولوژی جدید همراه کند و در این کار چه گند بزرگی ببار آورده است . چرندیات این احمق دجال را حتما بشنوید
و اما ببينيم تراوشات ذهنی امام نحس سيزدهم در چه حدبوده است. در فايلهای زير مطالبی را از يكی از كتابهای خمينی بنام كشف الاسرار خواهيدشنيد و به دانش بی پايان امام پی خواهيد برد:

نادانی فلسفی خمينی و دروغهای او درمورد سقراط و فيثاغورث - رضا فاضلی

و بالاخره ببينيم پس از مرگ دجال بين آخوندهای بازمانده وی چه اتفاقی افتاد

.


و بالاخره خمينی به ما ياد داد كه
آخوند يعنی دزد...آخوند يعنی جنايتكار... آخوند يعنی عفونت...
هيچ استثنايی هم ندارد...
اميدوارم اين بار از تاريخ درس بگيريم و براي هميشه اين كشور را از آخوند و اسلام پاك كنيم.نظرات شما

No comments: