Tuesday

اولين كشتار خمينی

اولین کشتار خمینی

بعضی از خوانندگان وبلاگم هنوز دید خوبی نسبت به خمینی دارند و حتی بخاطر نام وبلاگم به من ایراد میگیرند و میگویند خمینی مثل بقیه نبود!!!
بهمین دلیل تصمیم گرفتم قبل از هرچیز با خود این جانور یعنی خمینی دجال مطالب سایتم را آغاز کنم و بعد بتدریج با هم جلو برویم.
.
من جهت اطلاع این دسته از دوستانم که هنوز شاید اطلاعی از ماهیت واقعی خمینی ندارند و همچنان او را جداازبقیه آخوندها میدانند صحبتهایی از یکی از شاهدان عینی روزهای پس از انقلاب (دکترعلیرضا نوری زاده)را در اینجا می آورم که چهره واقعی خمینی را کمی روشنتر میکند:


چگونگی کشتار ایرانیان بدست خمینی پس از 3 روز به تخت نشستن از قول یک شاهد عینی (بسیار شنیدنی است)!

.

پس از شنیدن این فایل باز هم میتوانید نظر مثبتی نسبت به خمینی داشته باشید؟!به زودی نوشته کاملی در موردکارنامه خمینی تقدیم شما دوستان عزیزم خواهم کرد.

سخنرانیهای خمینی در سال 57 با صدای آقای فاضلی

اینهم متن سخنان روح الله گـــُــجَستــَـک که براستی نشاندهنده نادانی و رذالتش بود و آقای فاضلی با لهجه مسخره خود خمینی این سخنان را بسیار جالب بیان میکند:
.
سخنان روح الله خبيث در ابتدای برتخت نشستن 1 2 3
.
.
.
حال صدای خود اين دجال كثافت را در بهشت زهرا بشنويد...
.
.