Saturday

پيام تبريك نوروز 86 با صداي دكتر!

پیام نوروزی دکتر احمدی نژاد!نمیدانم شنیدن این پیام که با صدای خود دکتر! است شمارا میخنداند یا میگریاند! من شخصا خیلی خندیدم اما افراد داخل ایران باشنیدن آن بیشتر به گریه میافتند نه خنده !!!
تحلیل آقای صوراسرافیل هم در ادامه آن پخش شده است و بسیار قابل تعمق است...
.
.

No comments: