Saturday

راز آفرينش از دو ديدگاهپيدايش هستــی

در اينجا مرحله به مرحله بوجود آمدن زمين و موجودات زنده را هم از ديد علمی و هم از ديد آسمانی !!! بررسی خواهيم كرد. به تمام جوانهای عزيز پيشنهاد ميكنم اين دو ديدگاه را با هم مقايسه كنند و خودشان تصميم بگيرند كه كدام درست است...

بخش اول (علمی) : پيدايش زمين و موجودات زنده از نظر علمی و برخلاف مزخرفات تورات!! – رضا فاضلی
( به رقم مربوط به سالهای سپری شده دقت كنيد!! )
.

در اين فايل زمان بوجود آمدن زمين و چرخش آن حول محور فعلی و پيدايش خشكيها و بوجودآمدن آثارحيات بررسی ميشود.اين رقمها كمی (!) با آن 5765 سال ذكرشده در تورات متفاوت است اينطور نيست؟!!

.
بخش دوم(علمی) : كشف آتش و پيدايش جادوگران و شروع تكلم و زندگی اجتماعی بشراوليه – رضا فاضلی
.
در اين بخش خواهيد شنيد كه چگونه بشراوليه زندگی فردی را كنار ميگذارد و تبادلات اقتصادی و سخن گفتن چگونه آغاز ميشود و در همين راستا جادوگر ( آخوند ) قبيله پديدار ميشود و مفهوم خدا بتدريج مطرح ميشود كه ابتدا درخت يا آتش است و سپس خورشيد پرستی و ماه پرستی و ستاره پرستی شروع ميشود باز به عددو رقم سالهای سپری شده توجه كنيد چون در فايل زيرميخواهيم اين رقمها را با خزعبلات احمقانه كتابهای آسمانی مقايسه كنيم.

حال برويم ببينيم كتب آسمانی درمورد آغاز حيات چه چيزهايی فرموده اند:

طبق تورات و قرآن ، خدا يكدفعه موتورش بكارافتاد و در عرض 6 روز خورشيد و زمين را ميافريند! نويسنده احمق اين كتابها نميدانسته كه در جهان ميليونها خورشيد مثل خورشيد ما و ميلياردها كره مثل زمين ما هست و ادعا ميكند كه در آن 6 روز خداوند روشنايی كل هستی را با آفريدن خورشيد بوجود مياورد!!
حالا 6 روز را با ميلياردها سال ذكرشده در فايلهای قبلی مقايسه كنيد تا به عمق فاجعه موجوددركتابهای آسمانی پی ببريد...
بشنويد و ببينيد چه داستان مسخره ای در مورد نسل حضرت آدم گفته شده است... از دعوای هابيل و قابيل گرفته تا ازدواج فرزندان قابيل كه معلوم نيست با كدام زن ازدواج كرده اند!!! احتمالا خدا موقتا به مردها هم قدرت حاملگی داده بوده يا شايد هم خدای‌تبارك و تعالی يك سری از فرشتگانش را برای جماع با قابيل و فرزندانش جفت و جوركرده !! ولی فرض منطقی اينستكه بعلت نبودن زن ، اين فرزندان پيامبر ناچار شدند بقول خمينی ِ رذل با حيوانات وطی كنند و احتمالا نسل بشر زاييده وطی اين حضرات با ميمونهای ماده بوده است!!!
.
.
( حتما گوش كنيد... بسيار شنيدنی و خنده دار )
.
درحاليكه داريد ميشنويد و ميخنديد به اين هم فكركنيد كه اين حرفهای بی سروته حرفهای خداست! آيا ميتوان چنين خدای ابلهی را پرستيد؟؟

با اين توصيف تورات، عكس زير منطقی بنظر ميرسد چون با اين سن و سالهای حدود 800 سال كه اين طايفه داشته اند قاعدتا آدم و حوا توانسته اند تا چندنسل بعداز خودرا هم ببينند و اين عكس خانوادگی هم احتمالا در زمان 600 سالگی آدم و حوا گرفته شده است و باتوجه به اينكه آدم بيش از 900 سال عمركرد پس در زمان گرفتن اين عكس هنوزدرعنفوان جوانی بوده است!!!!!

به نكات خنده دارماجرا و محاسبات زيركانه آقای فاضلی دقت كنيد...
.
دراين فايل ضمن بيان متن تورات، اشتباهات فاحش رياضی، با محاسبات دقيق بيان شده است.

در اينجا گويا اين خدای بدبخت ذليل يك ماشين حساب هم نداشته كه بتواند درست حساب و كتاب كند!! شايد هم خدا در آن موقع بيسواد بوده و جمع و ضرب سرش نميشده!! (هرچی باشه علم اون موقع زياد پيشرفت نكرده بود و ماشين حساب اختراع نشده بود كه خدا بتونه ازش استفاده كنه!!)

خب نظرتان چيست؟ از اينهمه معنويت لذت برديد؟ يادتان باشد تورات درواقع مبدا همه كتابهای آسمانی است و قرآن هم از روی آن اقتباس شده و در اين مورد قبلا توضيح داده ام. بهمين دليل بود كه تمركز اين پست بر روی تورات بوده است.
بنظر شما اين مزخرفات ميتواند از آسمان آمده باشد؟ آيا غير از اينستكه فقط از يك مغز ناآگاه چنين چرندياتی ميتواند آمده باشد؟ در پايان ببينيم نظر يك مسلمان متعصب و در عين حال تحصيل كرده در اين مورد چيست: