Thursday

فریدون فرخزاد

فریدون فرخزادفریدون فرخزاد-برادر فروغ فرخزاد- هنرمندی خوش صدا و بسیارفعال بود که در یکی از معروفترین برنامه هایش در تلویزیون از جوانها دعوت میکرد و مسابقه ترانه خوانی برپا میکرد و از میان آنها خوش صداها را کشف میکردو تحت حمایت قرار میداد تا به شهرت برسند.
داریوش و ابی و ستار از جمله افرادی بودند که فرخزاد آنهارا از طریق همین برنامه وارددنیای هنرکرد.
.
فریدون فرخزاد بسیار شجاع و آزاده بود و زیربار زور نمیرفت. ضمنا به شاه و رژیم شاهنشاهی علاقه داشت و بهمین دلیل پس از انقلاب اسلامی نامش در لیست سیاه قرارگرفت و از ایران گریخت.
.
او از همان ابتدا فعالیت را بر ضد خمینی آغازکرد و توی کنسرتها مابین آهنگهایی که اجرا میکرد مرتبا بر علیه جمهوری اسلامی افشاگری میکرد و با توجه به پیش کسوت بودنش در خوانندگی و دنیای هنرومخصوصا شخصیت مردمی اش حرفهایش بسیار اثرگذار و مایه وحشت حکومت اسلامی شده بود و بهمین دلیل سرانجام دردوران ریاست جمهوری رفسنجانی کثیف دزد ، در ماجرای قتلهای زنجیره ای در سال 1992 فرخزاد توسط دونفرازعوامل جمهوری اسلامی در خانه اش که درآلمان واقع بود تکه تکه شد...
.
قاتلین او پس از این خوش خدمتی شان به اسلام و مسلمین به سرعت و پیش از آنکه جسد فرخزاددرخانه اش پیداشود به ایران بازگشتند...فریدون فرخزاد چه گفت که کشته شد؟ 1 2 3 4 5 6 7

.
.
.
.