Wednesday

حجــاب و هیپــــوفیز !!!

ارتباط حجاب اسلامی با غده هیپـــوفیز !!!
آیا میدانستید که حجاب چه ارتباط تنگاتنگی با غده هیپوفیز دارد؟ چطور نمیدانید؟! باید به حالتان تاسف خورد!!
.
این واقعیت انکارناپذیر را
خانم پروفسور گلخو ریاست محترم دانشگاه الزهرا با دلایل علمی و دینی بطور کامل شکافته است. فایل زیررا گوش کنید و سطح معلوماتتان را بالا ببرید تا بیش از این در نادانی نمانید !!!!


بسیار بسیار شنیدنی

No comments: