Friday

از معصومه تا جرثومه !

پس از ماجرای سن حضرت خدیجه در هنگام زایمان که همه شما را سورپرایز کرد این بار پرده از راز دیگری بر میداریم:

آیا میدانستید حضرت معصومه در هنگام مرگ 8 سال داشت؟

.از امامزاده معصومه تا امامزاده خمینی! – رضا فاضلی

چند فایل شنیدنی در مورد صدر اسلام :
رسول خدا و پول ! – رضا فاضلی
حمله اعراب و آغوش باز ایرانیان! برای اعراب - رضا فاضلی

.

نظرات شما