Wednesday


خاتمی های قبلی

در اینجا به بیان شخصیت و سخنان گهربار عده ای از روشنفکران اسلامی که خواسته یا ناخواسته مارابا دروغهایشان فریفتند میپردازم تا دوستان عزیزم فکرنکنند که فقط خاتمی ما را فریب داده است.قبل از ایشان هم روباههای اسلامی زیاد داشتیم. متاسفانه حتی عده ای از افرادی که خاتمی را فریبکار میدانند هنوز دنباله روی افراد زیر هستند

مهندس مهدی بازرگان
مهندس بازرگان نخست وزیر ایران درسال 1358 در دیداری با مدافعین حقوق زنان تصدیق کرد که اسلام به زنان اجازه امام جماعت شدن و قضاوت دادگستری را نمیدهد. چون زنان بیش از حد احساساتی هستند. او همچنین ادعا کرد " از نظر طبیعی هیچ تساوی میان زن و مرد در خصوصیات و طرز رفتار و در تواناییهای جسمی و اخلاقی و یا استعدادهای ذاتی نیست." مهندس بازرگان کسانی را که بااین حرف او مخالف بودند ضد انقلاب و ضد اسلام خواند ! او بجای بکاربردن دانشش درراه پیشرفت ایران اقدام به نوشتن کتابی بنام آداب طهارت کرد که بسیار با رشته مهندسی او مرتبط است!!!! تاریخ خود بخوبی قضاوت خواهد کرد که مهندس بازرگان با بکارگیری اسلام و رفتن به زیر عبای خمینی چه خیانت بزرگی به ایران و ایرانیان کرد.

No comments: