Wednesday

Simin Behbahani

فرشته ای بنام سیمین بهبهانی


کسی نیست که سیمین بهبهانی این شاعر شجاع مبارز و این بانوی بزرگ سخن و سخنوری را دوست نداشته باشد. این زن شریف که انصافا بایستی جایزه صلح نوبل را به جای شیرین عبادی به او میدادند تمام عمرش با شجاعت سخن گفت و بخصوص در دوران سیاه جمهوری اسلامی شعرهای فوق العاده زیبا و کوبنده ای سرود و دردسرهای بسیاری کشید و رنج زیادی از سوی مسئولین جمهوری اسلامی تحمل کرد. اما بر خلاف شیرین عبادی ( که دقیقا مانند خاتمی فریبکار ثابت کرد که یک خیانتکار ترسو و یک مهره مزدور بیشتر نیست) سیمین بهبهانی هرگز دربرابر ستم و زور جمهوری اسلامی سر خم نکرد و همه رنجها و شکنجه ها را بجان خرید. در تمام تجمعات اعتراض آمیز شرکت کرد. در تمام تجمعات با دلاوری شعرخواند و بارها مورد حمله وحشیانه قرارگرفت . اما او هنوز پابرجاست و پابرجا خواهد ماند. جمله ای را که به این بانوی بزرگ در جلسه ای که افتخارداشتم اوراببینم به ایشان گفتم اینجا تکرار میکنم : خانم سیمین بهبهانی فرشته ای است که هنوز قدرش را نمیدانیم...و این هم چهره این بانوی گل در کنار من... در آخرین دیداری که با او داشته ام.


نظرات شما